Търг за отдаване на помещение за продажба на закуски, пакетирани храни, сладкарски изделия и сокове

Създадена на Вторник, 06 Октомври 2020

 

О Б Я В А

    НУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр.ОРЯХОВО

 

          На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Оряхово, НУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр.Оряхово обявява ПЪРВИ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

Обект Помещение за продажба на закуски, пакетирани храни, сладкарски изделия и сокове” с ПП 20 кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на НУ ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Оряхово с начална тръжна цена 52,00лв.на месец и срок 3/три/години.                                                    

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа в НУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Оряхово срещу сумата от 15,00лв., а депозита в размер на двумесечния наем се внася в касата на училището.

         Краен срок за закупуване на тръжни книжа и внасяне на депозит до 16,00 часа на 21.10.2020 г.

         Търгът ще се проведе на 22.10.2020 г. от 13,30 часа в учителската стая на ІІ-ри етаж в НУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Оряхово.

        

Допълнителна информация на тел: 09171/23-21, 0894 385033

 

Оглед на обекта - всеки работен ден от 13,00ч. до 14,00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024