ОБЯВА ТЪРГ Продажба имот 70723.501.1332, Селановци, ул. Стефан Стамболов №51 - 11.00 - 07.10.2020

Създадена на Петък, 18 Септември 2020

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-343/17.09.2020г. на Кмета на община Оряхово и Решение №130 по Протокол №12 от 30.07.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС№3267/15.07.2020г.), с административен адрес с.Селановци, ул.“Стефан Стамболов №51“, представляващ имотс №70723.501.1332, с площ 144.2м², урегулиран в парцела IV-та, “За комплексно обществено обслужване“, кв.307, зона 1, по действащ Подробен Устройствен План на с.Селановци, с административен адрес ул.“Стефан Стамболов №51“, до съседи, както следва: североизток - парцела I-ва “За здравна служба, трафопост и озеленяване“, в кв.307 собственост на Община Оряхово; юг - парцела II-ра “За стопанска дейност“, в кв.307 собственост на “Текон инвест“ АД гр.Велико Търново; запад – ул.Сергей Румянцев, при начална тръжна цена в размер на 1000лв./хиляда лева/ без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 06.10.2020г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 06.10.2020г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 06.10.2020г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“на дата 07.10.2020г. от 11,00ч.

        

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024