Търг за наем на магазин за вестници

Създадена на Вторник, 21 Юли 2020

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-256/21.07.2020г. на Кмета на община Оряхово и Решение №113по протокол №10/25.06.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под наем насамостоятелен обект с идентификатор 54020.503.701.1.1, с площ 34.49м², АчОС№3229/21.02.2020г., с предназначение За търговска дейност, разположен на І-ви етаж в eдноетажна сграда с идентификатор54020.503.701.1, по КК и КР на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес ул.” Летнишка ”№2, при начална тръжна цена на месец 134.50лв. (сто тридесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС и срок 5(пет) години.

Наема може да бъде платенна каса в общината или с превод побанкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF.Вид плащане:444100 - наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 11.08.2020г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 11.08.2020г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 11.08.2020г.

Търгът ще се проведе в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на 12.08.2020г. от 11.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023