ОБЯВА аренда ОРЯХОВО Решение №76 - 13.30 - 08.07.2020

Създадена на Понеделник, 22 Юни 2020

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-201/22.06.2020г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №76 по Протокол №7 от 30.04.2020г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ, находяща се в землището на гр.Оряхово, за срок от 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 66лв./шестдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ГР.ОРЯХОВО

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/м²

  АОС №

54020.206.4

КАМЕНДУЛСКОТО

Нива

5

13726

2601

54020.206.10

МАРКОВ БАИР

Нива

5

19901

2602

54020.207.18

ПАРК ИЗТОК

Нива

4

3378

2603

54020.209.59

КОВАЧЕЛЯ

Нива

4

104084

2606

54020.57.72

ЧУКУРЕЯ

Нива

5

33684

2693

54020.72.283

ЧЕРКОВНОТО

Нива

5

9688

2696

54020.72.346

МАРКОВ БАИР

Нива

5

9722

2684

54020.1.11

БЛАТОТО

Нива

4

14012

2609

54020.1.46

БЛАТОТО

Нива

4

7975

2610

54020.3.8

КАМЕНДУЛСКОТО

Нива

5

17450

2611

54020.11.6

МАЛКАТА УНИЯ

Нива

5

300

2619

54020.11.7

МАЛКАТА УНИЯ

Нива

5

1735

2620

54020.11.9

МАЛКАТА УНИЯ

Нива

5

313

2622

54020.14.44

ЧЕРКОВНОТО

Нива

5

17119

2661

54020.30.12

ТУРСКИ ДОЛ

Нива

4

49064

2645

54020.43.51

НАД КОВАЧЕЛЯ

Нива

4

5001

2675

54020.53.10

ПОД ОБОРА

Нива

4

20340

2687

54020.57.1

КРАЛИЦАТА

Нива

5

7996

2688

54020.57.2

КРАЛИЦАТА

Нива

5

169567

2689

 

 

 

общо:

505055 м²

 

 

 

 

505.055 дка

Началната тръжна цена 66лв./шестдесет и шест лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за цялата площ на имотитеначалнататръжната цена ев размер на 33333.63лв. /тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и шестдесет и три стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 3333,36лв. /три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и шест стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на07.07.2020г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 07.07.2020г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 08.07.2020г. от 13,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022