26.10.2016г.

Създадена на Сряда, 26 Октомври 2016

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на място за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /кафемашина/, с площ 1м² съгласно одобрена схема за монтаж, в УПИ парцел ІІ-775,2444 „За ТПК“, в кв.51 по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, представляващ дворно място с обща площ 298м² и застроена в него масивна сграда Ж.Б.Е. на три етажа със ЗП-232м², РЗП-696м², с кад.№503.775.1, АпОС №2356/12.03.2016г., при начална тръжна цена на месец от 40.00лв. /четиридесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

 

 

 

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на място за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /кафемашина/, с площ 1м² съгласно одобрена схема за монтаж, на 1-ви етаж /фоайе/ в сграда кад.№502.827.1, със ЗП-740м², находяща се в УПИ кад.№502.827, кв.30, парцел І-ви по действащия ПУП на гр.Оряхово, АпОС №959/01.07.2009г., с административен адрес ул.”Коста Лулчев”№20, представляващ дворно място с обща площ 1369м², при начална тръжна цена на месец от 40.00лв. /четиридесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024