17.10.2016г.

Създадена на Понеделник, 17 Октомври 2016

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №З-630/17.10.2016г. на Кмета на община Оряхово и Решение №139 по Протокол №16 от 28.07.2016г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

 

Предмет на търга е: недвижим имот - частна общинска собственост, с №000373, с площ от 6,344дка в месността ”Старо село”, кат. ІV-та в землището на с.Селановци, с НТП ”Изоставени трайни насаждения” и АчОС №1479 от 01.04.2011г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Оряхово, Акт №106, том ІІІ-ти, партида №18603 и АчОС №1480 от 02.05.2011г., /за поправка на АчОС №1479/ вписан в Агенция по вписванията при РС-Оряхово, дв.вх. рег.№1066 от 09.05.2011г., Акт №199, том ІІІ-ти, партида №18603, при начална тръжна цена в размер на 3819лв./три хиляди осемстотин и деветнадесет лева/.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 40.00лв., платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 10% от началната тръжна цена в касата на общината в срок до 17.00ч. на 01.11.2016г.

Търгът ще се проведе на 03.11.2016г. от 09.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309.

          

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024