14.10.2016г.

Създадена на Петък, 14 Октомври 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед на Кмета на община Оряхово и Решение №158 по Протокол №19 от 29.09.2016г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е:Част от общински терен - място №2, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /за продажба на храни и напитки/, с площ 50м² в имот №503.2466, УПИ-парцел ІV, кв.52, с площ от 2100м² по действащия ЗРП на гр.Оряхово, съгласно одобрена схема за монтаж, при начална тръжна цена на месец от 130.00лв. /сто и тридесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

           Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 15.00лв., платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в касата на общината в размер на двумесечния наем в срок до 17.00ч. на 28.10.2016г.

Търгът ще се проведе на 31.10.2016г. от 10.00ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309.

          

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024