12.06.2015 г.

Създадена на Петък, 12 Юни 2015

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на помещение от 18кв.м. ”за офис”, находящо се на 1-ви етаж, от северната страна на сграда със застроена площ от 154кв.м., - имот с кадастрален №503.688, в кв.34, с площ от 368.9кв.м., урегулиран в парцел ІІ - ”За управление на градска търговия”, с административен адрес гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №10 съгласно ЗРП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 93.60лв. /деведесет и три лева и шестдесет стотинки/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №1 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на І-ви етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №2 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІ-ри етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №3 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІІ-ти етаж при начална тръжна/наемна цена на месец четиридесет /40/лева, за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, поземлен имот №502.1086 в кв.58, с отреждане ”За жилищно строителство”/площад ”1300г. България” по ЗРП на гр.Оряхово, както следва:
 - място №1 - за разполагане на кафе-автомат при начална тръжна цена на месец 40 /четиридесет/ лева и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на място №1 – с ПП – 22кв.м. за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ находящо се в парцел VІІ, кв.37, по действащия ПУП на гр.Оряхово, с административен адрес ул.”Кирил и Методий” №2, гр.Оряхово, АОС №554/25.02.2008г., съгласно одобрена схема за монтаж при начална тръжна цена на месец от 81.40лв. /осемдесет и един лева и четиридесет стотинки/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, в поземлен имот №503.677 и №503.680, урегулиран в парцел ІІІ, кв.33, с обща площ от 1108 кв.м., съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №1 - за монтаж на павилион за продажба на нехранителни стоки, със ПП 24 кв.м. с начална тръжна цена 38.40лв. /тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ и срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински недвижим имот  - помещение за търговия с ПП -24кв.м., находящо се на ул.”Андрей Чапразов” №29-31 в гр.Оряхово, УПИ – парцел І-ви, кв.51, сграда с кадастрален №503.773, съгласно ЗРП на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 124.80лв. /сто двадесет и четири лева и осемдесет стотинки/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №1 с ПП 25 кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80.00лв. /осемдесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №2 с ПП 25 кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80.00лв. /осемдесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №3 с ПП 25 кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80.00лв. /осемдесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №4 с ПП 25 кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80.00лв. /осемдесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

Предмет на търга е:

Отдаване под наем на част от общински терен ”За площад и парк” за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ парцел ХІ, кв.103 по плана на с.Остров, съгласно одобрена схема за монтаж, както следва:
- място №5 с ПП 25 кв.м. при начална тръжна цена на месец от 80.00лв. /осемдесет лева/ и срок 10 /десет/ години.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024