31.03.2015г.

Създадена на Вторник, 31 Март 2015

Заповед за отмяна на тръжни процедури

Предмет на търга е: 

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №1 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на І-ви етаж при начална тръжна/наемна цена на месец 40 /четиридесет/ лева за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

 Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №2 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІ-ри етаж при начална тръжна/наемна цена на месец 40 /четиридесет/ лева за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, УПИ в квартал 33, Парцел І-ви, планоснимачен №667, съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №3 - за разполагане на кафе-автомат в сградата на Община Оряхово, с административен адрес: гр.Оряхово ул.”Андрей Чапразов”№15, съответно на ІІІ-ти етаж при начална тръжна/наемна цена на месец 40 /четиридесет/ лева за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Помещение с ПП -12.6кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда /кметство/, с кад.№ 501.1030.1, със ЗП – 821,50кв.м., находяща се в УПИ №501.1030, парцел VІ-ти,  в кв.261, с обща площ 2338,50кв.м., по действащия ПУП на с.Селановци, чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена на месец – 25.20/двадесет и пет лева и двадесет стотинки/ лева за срок от 10 години.

Предмет на търга е:

 Част от общински терен за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ, в поземлен имот №503.677 и №503.680, урегулиран в парцел ІІІ, кв.33, с обща площ от 1108 кв.м., съгласно действащия ПУП на гр.Оряхово, както следва:
- място №1 - за монтаж на павилион за продажба на нехранителни стоки, със ПП 24 кв.м. с начална тръжна цена 38.40лв. /тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ и срок от 10 години.

Предмет на търга е:

Помещение за търговия с ПП – 24,00 кв.м., находящо се на ул.”Андрей Чапразов” №29-31, УПИ – парцел І-ви, кв.51, сграда с кадастрален №503.773, съгласно ЗРП на гр.Оряхово, чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена на месец – 94.00/деведесет и четири лева/лева за срок от 10 години.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024