П Р О Т О К О Л

Protokol

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО Приложение №2

   1. Задължения на общината за поддържането на мерите и пасищата:

- Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние;

- Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените мери и пасища;

-Да предоставят периодична информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

-   Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия и контролират изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

- При ползването на пасищата и мерите от ОПФ е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания.

   2. Задължения на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата

а спазват Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед №РД 09-122/23.02.2015 гза одобряване на Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние в област «Околна среда,изменение на климата и добро земеделско състояние на земята» издадена от министъра на земеделието и храните.

-          Земеделските стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ) (ха) или да извършат минимум една коситба годишно;

-          Да не допускат замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;

-          Предоставените площи да се опазват от ерозия, заблатяване, засоляване и други увреждания;

-          Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;

-          Задължително да се спазват съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство или земеделския парцел;

-          Задължително е опазването на земеделските площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

-          Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

-          При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

-          Да не се извършва паша нощем и без пастир.

-          Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.

-          Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

-          Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи.

-          Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

-          Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

-          Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

-          Да не ограждат наетите мери и пасища.

-          Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, или да

ангажират и изрично посочат друго лице, което за извършва това от тяхно име и за тяхна сметка

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по:

директните плащания;

чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007;

следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения.

Заповед 187 на ОД "Земеделие" - Враца

Заповед № 187/01.10.2019г. на ОД "Земеделие" - Враца

Заповед 181 на ОД "Земеделие" - Враца

Заповед № 181/01.10.2019г. на ОД "Земеделие" - Враца

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022