Oдобрен проектът на Община Оряхово “Огледало на детските мечти“

На 09.08.2016г.,заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов връчи договорите на одобрените бенефициенти, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Сред одобрените е и проектът на Община Оряхово  “Огледало на детските мечти“. Проектът е на стойност 89 693,88 лева. Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за интеркултурно взаимодействие и партньорски отношения по посока усъвършенстване процесите на образователна интеграция на децата  от етническите малцинства в условията на постмодернистичното общество.
Проектът ще се изпълнява за срок от 24 месеца. Партньори на Община Оряхово по проекта са ЦДГ „Дружба“ гр.Оряхово, ОДЗ „Пролет“ гр.Оряхово, ОДЗ „Мир“ с.Селановци, ЦДГ“Слънчице“ с.Остров и СНЦ „Жива вода-гр.Оряхово“. Предвидени са дейности за организация и управление на проекта, информация и публичност, участие в “зелена” детска градина, разнообразни занимания с деца и родители, участие в спектакли и фестивали и др.
С изпълнението на проекта се очаква до края на 2018 г. деца от етнически малцинства от община Оряхово да бъдат успешно интегрирани в образователната система.

Проект „Нови възможности за грижа“ , Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките

Приключи дейността „Предоставяне на социална услуга „Личен асистент“ и осигуряване на достъп до здравни грижи“ по Проект „Нови възможности за грижа“ осъществяван с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предоставянето на услугата  продължи до 29. февруари 2016 г., Проектът „Нови възможности за грижа” надгражда дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема „Алтернативи” и осигури непрекъсваемост на предоставяне на услугата „личен асистент“ на уязвимите групи.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023