Проекти на община Оряхово

Текущи проекти на Община Оряхово

проект договор стойност в лева програма
"Огледало на детските мечти" BG05M2OP001-3.001-0006 /27.07.2016 89693.88 Министерство на образованието и науката , оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
"Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм" 1 093 904 Интеррег –ИИП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024