Oдобрен проектът на Община Оряхово “Огледало на детските мечти“

Създадена на Петък, 12 Август 2016

На 09.08.2016г.,заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов връчи договорите на одобрените бенефициенти, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Сред одобрените е и проектът на Община Оряхово  “Огледало на детските мечти“. Проектът е на стойност 89 693,88 лева. Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за интеркултурно взаимодействие и партньорски отношения по посока усъвършенстване процесите на образователна интеграция на децата  от етническите малцинства в условията на постмодернистичното общество.
Проектът ще се изпълнява за срок от 24 месеца. Партньори на Община Оряхово по проекта са ЦДГ „Дружба“ гр.Оряхово, ОДЗ „Пролет“ гр.Оряхово, ОДЗ „Мир“ с.Селановци, ЦДГ“Слънчице“ с.Остров и СНЦ „Жива вода-гр.Оряхово“. Предвидени са дейности за организация и управление на проекта, информация и публичност, участие в “зелена” детска градина, разнообразни занимания с деца и родители, участие в спектакли и фестивали и др.
С изпълнението на проекта се очаква до края на 2018 г. деца от етнически малцинства от община Оряхово да бъдат успешно интегрирани в образователната система.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024