Проект „Нови възможности за грижа“ , Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките

Създадена на Понеделник, 14 Март 2016

Приключи дейността „Предоставяне на социална услуга „Личен асистент“ и осигуряване на достъп до здравни грижи“ по Проект „Нови възможности за грижа“ осъществяван с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предоставянето на услугата  продължи до 29. февруари 2016 г., Проектът „Нови възможности за грижа” надгражда дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема „Алтернативи” и осигури непрекъсваемост на предоставяне на услугата „личен асистент“ на уязвимите групи.

Като потребители в дейността на проекта, изпълняван от Община Оряхово, бяха включени поетапно 116 лица. Личните асистенти предоставящи услугата бяха 81 бр. през периода, от които 48 бр. преминаха въвеждащо обучение през м. май 2015г.,
през м. октомври се проведе поддържащо обучение на 74 бр. лични асистента.
В изпълнение на Дейност 6 по Проект „Нови възможности за грижа“  „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации” през м. Февруари 2016г. служител от Д”СП” гр. Оряхово  проведе 6 групови супервизии на 46 бр. лични асистента.
В изпълнение на Дейност 3 и дейност 5 по Проекта и с цел осигуряване на достъп до здравни грижи на потребителите, живеещи в населени места в които липсва междуселищен транспорт или същият е значително ограничен  през м. февруари 2016г. бяха назначени 4 бр. медицински специалисти, които предоставиха медицински услуги в рамките на един месец на 78 потребители.

Екип за управление на  проекта на местно ниво
Община Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024