2022г. регистър допускания

  

    

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2022 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Заповед №РД-08-1/12.01.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.716 УПИ ІХ-716 и Х-716 в квартал 361 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Скакуц“ №97

Сашо Иванов Стефанов

2

Зап.№РД-11-17/21.01.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с иден.№54020.501.285 по КК на гр.Оряхово в квартал №230 на гр.Оряхово с промяна предназначение и образуването на три нови УПИ в кв.230

гр.Оряхово

ул.”Христо Смирненски“№102

Асен Щерев Бошнаков

3

Зап.№РД-08-6/17.02.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Магазин за хранителни стоки“ в имот с иден.№54020.502.772 по КК на гр.Оряхово УПИ ХVІ в квартал №22 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Коста Лулчев“№27

Емил Иванов Маринов

4

Заповед №РД-08-12/21.03.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПР с обхват имот пл.№501.536 УПИ І-536 и имот пл.№501.535 УПИ ІІ-535 в квартал 28 по Регулационен план на с. Остров.

с.Остров

ул.”Сергей Румянцев“ №30

Никола Якимов Николов

5

Заповед №РД-08-13/23.03.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1361 УПИ VІ-1361 и VІІ-1361 в квартал 263 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Виктор Юго“ №28

Виолета Ворошова Иванова

6

Зап.№РД-08-17/06.04.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с пл.№54386.501.990 по кадастрална основа на с.Остров УПИ ХVІ; ХVІІ и ХVІІІ в квартал №62 на с.Остров.

с.Остров

ул.”Мак“ №21

Владислав Сергеев Стефанов

7

Зап.№РД-08-18/06.04.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с пл.№54386.501.1029 по кадастрална основа на с.Остров УПИ ХІІІ и ХІV в квартал №54 на с.Остров.

с.Остров

ул.”Ген.Скобелев“ №6

Владислав Сергеев Стефанов

8

Заповед №РД-08-20/21.04.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1389 УПИ ІХ-1389 и Х-1389 в квартал 64 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №62

Светла Хрисимирова Вълова-Къдрева

9

Заповед №РД-08-21/21.04.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.571 УПИ ХХV-571 и ХХVІ-571 в квартал 341 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Капитан Петков Войвода“ №66

Деян Георгиев Георгиев

10

Заповед №РД-08-22/04.05.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1644; имот пл.№501.1645 и имот пл.№501.1646 УПИ ХХІ и ХХІІ в квартал 376 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.” Петко Д.Петков“ №33 №35

Петя Ангелова Илиева

Петра Стефанова Николова

Мирела Николаева Кючукова

Зорница Николаева Лешкова

Иванка Петрова Ниновска

Малина Петрова Кушева

 

Регистър на сдруженията

Регистър на сдруженията- гр.Оряхово

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2021г.

                                    

                     

                         

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2021г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/12.02.2021г.

„ Фотоволтаична централа 30 kwp“, с.Долни Вадин, общ.Оряхово

„Яневи Мениджмънт Консулт“ ЕООД – управител Стоя Янева

С.Долни Вадин, общ.Оряхово

Ул.“Ропотамо“ №7

УПИ XVII-132,133, кв.38

№2/28.04.2021г

„КПИИ Складове за прикачна селскостопанска техника“

„Агрогеомет“ ЕООД

З-ще Селановци, м-ст „Дърварски път“

70723.393.63

№3/28.04.2021г.

„Външно електрозахранвене с кабели НН 1KW за „Филиал за спешна медицинска помощ“ гр.Оряхово

ЧЕЗ Разпределение България и община Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Панорамна“ №4-6

П.и 54020.501.616

№4/05.05.2021г.

„Склад за временно съхранение на селскостопанска продукция“- Южна промишлена зона“

„Агротехрем“ ООД

Гр.Оряхово,

Южна промишлена зона

УПИ I-1945, 1965, кв.165

№5/01.06.2021г.

„Масивна ограда“ с.Остров

Валя В.Луканова

С.Остров, УПИ VI-481, кв.42, община Оряхово

№6/07.06.2021г.

„ Инсталация за производство на ел.енергия до 30 kW към съществуваща сграда в урбанизирана територия“

„Сън Инвестмънт БГ“ с управител Радослав В.Владимиров

С.Селановци, УПИ XXII-1190, кв.366, община Оряхово

№7/22.06.2021г.

„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа / ФВЕЦ/ с мощност до 30kw в с.Селановци

Детелин Минков Ангелов

С.Селановци,

УПИ XI-1179, кв.367

№8/30.06.2021г

„Фотоволтаична инсталация 30 kw“ върху прилежащ терен и сграда в с.Селановци

„Лумикс“ ООД- Нина Б.Христова-управител

С.Селановци,

УПИ ХХ-1657, кв.378

№9/06.07.2021г.

„ Масивен гараж“

Пламен Емилов Иванов

Гр.Оряхово

П.и.501.255, кв.102

№10/12.07.2021г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 kv, върху прилежащ терен в с.Селановци

„Лумикс“ ООД- Нина Б.Христова-управител

С.Селановци

УПИ IV-1817, кв.300

№11/03.08.2021г.

КПИИ „Основен ремонт на сграда за кметство в с.Галово“

Община Оряхово

С.Галово

УПИ XV-432, кв.18

№12/03.08.2021г.

„Преустройство на входа на едноетажна масивна жилищна сграда“

Росен Жеков Добрев

С.Селановци

П.и 70723.501.182, кв.291

№13/24.08.2021г.

„Два броя гаражи за автомобили“

Александър Илиев Алеков

УПИ XXI- 1548.1552 кв. №268

С.Селановци

№14/09.09.2021г.

Фотоволтаична електрическа централа“ 80 KW

Винарска изба Оряхово ООД-Георги Диков

70723.391.14 местност Парцелите

 

№15/26.10.2021г.

„Игрална зала за хазартни игри“

ДИ СИ ВИ Комерс ООД

XXIII- 2207 кв.352 с.Селановци

№16/30.11.2021г.

КПИИ „Автомивка на самообслужване“

„А-Я Дени“ ЕООД

№54020.415.4

Гр.Оряхово

№17/21.12.2021г.

„Жилищна сграда“

„Винарна изба Оряхово“ ООД

№54020.102.1094 м. „Долни лозя“

 

Регистър разрешения за разкопаване- 2021г.

Регистър

разрешения за разкопаване- 2021г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/15.01.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Летнишка“ №29

04.02.2021г.

№2/18.01.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“ /срещу бившата ЖП гара/

05.02.2021г.

№3/03.02.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“

23.02.2021г.

№4/11.02.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав

26.02.2021г.

№5/22.02.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово,ул.“Арх.Д.Цолов/ от ул.“Хр.Смирненски към Врачанско шосе/

22.03.2021г.

№6/30.03.2021г

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“

19.04.2021г.

№7/06.04.2021г.

ВиК- район Оряхово

С.Лесковец, ул.Хр.Ботев“

25.04.2021г.

№8/15.04.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, „В.Левски“/срещу ДСК/

04.05.2021г.

№9/27.04.2021г

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“

17.05.2021г

№10/28.05.2021г

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Летнишка“ /срещу паметника на В.Левски“/

17.06.2021г.

№11/02.06.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Радецки“ /пред клуба/

22.06.2021г.

 

№12/28.06.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Л.Каравелов“

09.07.2021г.

№13/05.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Драгоман“ /срещу бензиностанцията/

25.07.2021г.

№14/06.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“22-ри септември“

26.07.2021г.

№15/08.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

С.Остров, ул.“Искър“

27.07.2021г.

№16/09.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арх.Васильов“

29.07.2021г.

№17/22.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Йордан Йонов“ №5

09.08.2021г.

№18/05.08.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Климент Охридски“

25.08.2021г.

№19/12.08.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул. „Христо Смирненски“

17.08.2021г.

№20/20.08.2021г.

ВиК - райн Оряхово

Гр.Оряхово, ул. „Сливнишка“

31.08.2021г.

21/08.09.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“22-ри Септември“

21.09.2021г.

№22/13.09.2021г.

ВиК – район Оряхово

С.Остров, ул.“Волга“

16.09.2021г.

№23/03.11.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул. „Христо Смирненски“

09.11.2021г.

№24/08.11.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“

12.11.2021г.

№25/29.11.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Драгоман“

03.12.2021г.

№26/29.12.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арх.Цолов“

14.01.2022г.

 

Регистър за одобряване ПУП-2021г.

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2021 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроени: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.335.1 и Едноетажна паянтова стопанска сграда с №70723.501.335.2 в имот №70723.501.335 /УПИ/ ХVІ-335 в квартал 331 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци ул.”Ст.Стамболов” № 104

Златан Борисов Митков

2

Зап.№РД-08-10/01.03.2021г. на За.Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.180, урегулиран в УПИ VI-180 и УПИ IX-180 в кв.13 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване и обществено обслужване” в кв.13

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски

Росен Добрев

3

Зап.№РД-08-13/08.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.503.258, урегулиран в УПИ ХХХI и имот №54020.503.259, урегулиран в УПИ ХХХIІ „За озеленяване“ в кв.126 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Чорбаджи Цеко Вълчев

Донка Матеева Пацева

4

Зап.№РД-08-15/12.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.567 УПИ Х-567 и имот №54386.501.568, урегулиран в УПИ VІІI-568 и ІХ-568 в кв.30 на с.Остров

с.Остров ул.Баба Парашкева

Пауна Ив.Иванова;Любомир Гео.Николов Надка Гео.Никол.

5

Зап.№РД-08-17/18.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП - План схема за външно ел.захранване за обект „ФСМП“ в имот №54020.501.616, урегулиран в УПИ ІХ в кв.172 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Панорамна

ЧЕЗ Разпределение България

6

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №70723.501.503 /УПИ/ VІІІ-503 и ІХ-503 в квартал 352 с.Селановци

с.Селановци ул.”Белослатинска” №8

Красимир Тошев Митов

7

Зап.№РД-08-23/21.04.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП -План схема за външно ел.захранване за обект „Модулна преместваема лаборатория“ в имот №54020.501.615, урегулиран в УПИ ХIV в кв.172 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Панорамна

ЧЕЗ Разпределение България

8

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №16451.501.29 /УПИ/ ХІІІ-29 в квартал 12 с.Горни Вадин

с.Горни Вадин ул.”Леденика”

Красимир Христов Бакърджиев

9

Зап.№РД-08-27/28.04.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП –ПЗ за обект „Складове за прикачна селскостопанска техника“ в имот №70723.393.63 местност „Дърварски път“ стопански двор с.Селановци.

м-т „Дърварски път“ с-ски двор с.Селановци.

„АГРОГЕОМЕТ-М“ ЕООД

10

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.483 /УПИ/ VІІІ-483 в квартал 42 с.Остров.

с.Остров ул.”Ал.Стамболийски” №36

Иво Ватов Петров

11

Зап.№РД-08-36/08.06.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на имот с нов кад.501.2217, урегулиран в парц.ХХI-2217 в кв.366 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Андрей Николов №59

Цветелин Людмилов Семовски

12

Зап.№РД-08-37/08.06.2021г. на За. Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на имот с нов кад.501.2218, урегулиран в парц.VІ-2218 в кв.13 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски и ул.Заря

Росен Добрев

13

Зап.№РД-08-38/16.06.2021г. на За.Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.182, урегулиран в УПИ ІI-182 и УПИ IІІ-182 в кв.291 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване и обществено обслужване” в кв.291

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски №123

Росен Добрев

14

Зап.№РД-08-39/16.06.2021г. на За.Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/, чрез промяна на предназначението на имот №54020.102.1094 по КККР на гр.Оряхово м-т „Долни лозя“ землище гр.Оряхово с отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване“

м-т „Долни лозя“ з-ще гр.Оряхово

„Винарска изба Оряхово“ ООД

15

Зап.№РД-08-40/17.06.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имоти с идентификатори №54020.501.255; №54020.501.256; №54020.501.257; №54020.501.604 и №54020.501.270 по КККР на гр.Оряхово УПИ І-257; ХІХ-270; ХХ-604; ХХІ-255 и ХХІІ-256 в квартал 102 по ЗРП на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.”Юрий Венелин“

Пламен Емилов Иванов

16

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на сгради с №501.1178 в имот №501.1179, като съществуващите сгради в този имот получават пореден кад.№501.1179.1 кад.№501.1179.2; кад.№501.1179.3; кад.№501.1179.4; кад.№501.1179.5; кад.№501.1179.6; кад.№501.1179.7 и кад.№501.1179.8 в /УПИ/ ХІ-1179 в квартал 367 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци ул.”Валентина Терашкова” № 10

Детелин Минков Ангелов

17

Зап.№РД-08-42/22.06.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот пл.№501.1552 и пл.№501.1548 УПИ ХVІ; ХVІІ и ХVІІІ в квартал 268 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ХVІ-1552,1548 с отреждане „за малкоетажно жилищно застрояванее” в кв.268

с.Селановци ул.”Асен Златаров“ №8

Александър Илиев Алеков

18

Зап.№РД-08-29/13.05.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП-/План схема/ за обект водопровод захранващ имот №54386.511.45 от съществуваща шахта в имот 54386.511.30 по КК на с.Остров

Стопански двор с.Остров

„Колендро“ ЕООД гр.Кнежа

19

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на жилищна сграда с №501.1963.1, като същата получава нов кад. №501.1962.7 и нов кад. №501.1962.7 /УПИ/ ІІ и ІІІ в квартал 275 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци ул.“Александър Стамболийски“ №33 и №35

Цветана Илиева Дунчева

20

Зап.№РД-08-45/29.06.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на имот 70723.501.1657 на два нови имота 70723.501.1657, урегулиран в парц.ХІХ-1657 и 70723.501.2219, урегулиран в парц.ХХ-2219 в кв.378 на с. Селановци.

с.Селановци ул.“Кап.Петко Войвода“

„Лумикс“ ООД гр.София

21

Зап.№РД-08-48/03.08.2021г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот с кад.№501.432 с промяна в отреждането на УПИ ХV „За автоспирка“ с ново отреждане „За кметство“ в квартал 18 на с. Галово

с.Галово ул.”Георги Димитров“

Община Оряхово

22

Зап.№РД-08-49/05.08.2021г. на За Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на нов п.и. с кад.70723.501.2220, урегулиран в парц.ХХV „За бензиностанция“ в квартал 311 на с.Селановци.

с.Селановци ул.“Скакуц“ №83А

„КОСАНЯ“ ЕАД

23

Зап.№РД-08-50/12.08.2021г. на За Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на нов п.и. с кад.70723.501.2221, урегулиран в парц.ІV „За комплексно обществено обслужване“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.“Ст.Стамболов“ №51

Мария Георгиева Михайлова

24

Зап.№РД-08-52/14.09.2021г. на За Кмета на Община Оряхово

Одобряване на ПУП-Парцеларен план за подобект: „Изграждане на колектор за отвеждане на дъждовни отпадни води от обект: „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадъкс обхват п.и. 54020.72.435; 54020.72.367 и 54020.72.434   по КК и КР на гр.Оряхово м. Марков баир землище гр.Оряхово

гр.Оряхово м. Марков баир

Община Оряхово

25

Зап.№РД-08-57/30.09.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП – ПЗ и ПР, одобрен със зап.№2212 /19.12.1984 г. на ОНС гр.Враца, в частта му с обхватимот №70723.501.733 УПИ І-733 и УПИ ХVІІ-733 в квартал 356 на с.Селановци, чрез обособяване на нови УПИ І-733 и УПИ ХVІІ-733 в квартал 356

с.Селановци ул.“Хан Аспарух“ №35

Русин Петров Джакерски

26

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.277 /УПИ/ ХІІ-277 в квартал 12 с.Долни Вадин

с.Долни Вадин ул.”Здравец”

Нина Георгиева Горанова

27

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.45 /УПИ/ ХV-45 в квартал 20 с.Долни Вадин

с.Долни Вадин ул.”Роза”№4

Александър Аспарухов Алексиев

28

Заповед №РД-08-61/20.10.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Одобрен ПУП-План схема за обект на техническата инфраструктура за - преместване на част от въздушен ел.провод „Селановци“ 20 kV през п.и. 70723.393.4 и п.и.70723.393.63 от КК на с.Селановци общ. Оряхово.

м-т. Дърварски път с.Селановци

АГРОГЕОМЕТ - М” ЕООД

29

Зап.№РД-08-64/05.11.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Одобрено изменение на ПУП – ПЗ и ПР, за имот №70723.501.657, чрез обединяване на УПИ ХIІ – 657 и УПИ ХІII – 657 в един УПИ ХIІ – 657 в кв.358

с.Селановци ул.“Перущица“ №10

Таня Красимирова Цветанова

30

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.619 /УПИ/ ХV-619 в квартал 51 с.Остров

с.Остров ул.”Иван Вазов”№6

Гена Маринова Симонети

31

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща масивна сграда с №501.1332.2 в общ.дворно място с №501.1332 /УПИ/ І в квартал 307 с.Селановци

с.Селановци

Община Оряхово

32

Зап.№РД-11-440/19.11.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Одобрен ПУП – ПЗ и ПР, чрез промяна на вътрешно регулационни граници между УПИ I – 830,831; УПИ II - 832 и УПИ XVII – 825,829 в кв.256 на с.Селановци,без промяна на отреждането „за малкоетажно жилищно застрояване

с.Селановци ул.“Ал.Стамболийски“

Тошко Петров Сълов

33

Зап.№РД-08-67/30.11.2021г. на Кмет на Общ. Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ за „Автомивка на самообслужване“ в имот с идент.№54020.415.4 по КККР на гр.Оряхово м-т.“Каиша“.

м-т.“Каиша“ стопански двор гр.Оряхово

„АЯ-ДЕНИ“ ЕООД

34

Зап.№РД-08-72/10.12.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на два нови п.и. с кад.70723.501.733, УПИ ХVІІ-733 и п.и. с кад.70723.501.734, УПИ І-734 в квартал 356 на с.Селановци.

с.Селановци ул.“Хан Аспарух“ №35

Русин Петров Джакерски

35

Зап.№РД-08-74/10.12.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Одобрен ПУП – ПЗ и ПР,   чрез промяна на вътрешно регулационни граници между УПИ VІІI – 1376,1525; УПИ ХI – 1376 в кв.262 на с.Селановци, без промяна на отреждането „за малкоетажно жилищно застрояване“

с.Селановци ул.“Асен Златаров“№20 №22

Даниела Кръстева Данова, Дора Ненкова Велчева, Сашо Пешев Илиев и Румен Пешев Илиев

36

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.255 /УПИ/ І-255,256 в квартал 13 с.Долни Вадин

с.Долни Вадин ул.”Митре Попесков” №5

Владимир Василев Кивулов

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022