2023г. рег. допускания

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на ПУП и ОУП

на територията на община Оряхово

2023 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Зап.№РД-08-7/24.03.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „фотоволтаична централа“ в УПИ ХХІІ-273 и УПИ І-268 в квартал №126 на с.Остров общ.Оряхово обл.Враца

с.Остров

ул.”Райко Даскалов“№3

Марий Иванов Славчев

2

Зап.№РД-08-9/28.04.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Автосервиз“ в имот 501.244 УПИ VІІ-244 в квартал 322 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Любен Каравелов“ №34

Денислав Тошинов Стоянов

3

Заповед №РД-08-11/19.05.2023 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.31; УПИ VІІІ в квартал 18 по Застроително регулационен план на с. Долни Вадин.

с.Долни Вадин

ул.” Младен Павлов“ №7

Община Оряхово

4

Зап.№РД-08-13/07.06.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1301 и имот пл.№70723.501.1302; УПИ ХVІ; ХVІІ; ХVІІІ и ХІХ в квартал 372 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Кап.Петко Войвода“ №34

Малина Неделкова Симеонова

5

Зап.№РД-08-14/15.06.2023г.

За.Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница“ в имот №54386.14.20 по ККиКР на с.Остров общ.Оряхово обл.Враца.

с.Остров

 

Сдружение Добри алтернативи

Гр.София

6

Зап.№РД-08-17/20.06.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПР с обхват имот пл.№54386.501.353 и имот пл.№54386.501.354; УПИ Х и ХІ в квартал 98 по Регулационен план на с.Остров.

с.Остров

ул.”Плиска“ №13

Николай Иванов Пурчев

7

Заповед №РД-08-20/04.07.2023 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот иден.№54020.502.1061; УПИ І в квартал 98 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Радецки“ №40

Община Оряхово

8

Зап.№РД-08-21/05.07.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Пристройка към магазин“ в имот №70723.501.2208 УПИ ХІ в квартал 61 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №72-74

Десислав Ивков Руняшки

9

Зап.№РД-08-24/21.07.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-План схема за изграждане на подземен ел.кабел, свързващ новопроектиран трафопост в УПИ ІІ-191 в кв.33 със стоманорешетъчен стълб в с.Долни Вадин общ.Оряхово обл.Враца

с.Долни Вадин ул.”Паисий Хилендарски“ №3

„ПАРК-АБ“ ЕООД

10

Заповед №РД-08-27/08.08.2023 г. На За Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.541; УПИ ХІ в квартал 12 по Застроително регулационен план на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.” Леденика“

Община Оряхово

11

Заповед №РД-08-31/15.08.2023 г. наЗа Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот иден.№54020.502.1106; УПИ ХІ в квартал 57 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Витоша“ №7

Маргарита Николова Ангелова

12

Зап.№РД-08-37/25.10.2023г.

на Врид.Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1561 и имот пл.№70723.501.1562; УПИ VІІ; VІІІ и ІХ в квартал 266 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златаров“ №11

Анета Симеонова Глухарева

Малина Симеонова Киколова

13

Зап.№РД-08-38/25.10.2023г.

на Врид.Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.604 и имот пл.№70723.501.605; УПИ VІІ и VІІІ в квартал 342 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Кап.Петко Войвода“

Румяна Кръстева Иванова

14

Зап.№РД-08-44/21.11.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „фотоволтаична централа“ в имот с идн.№54020.501.1517 УПИ І в квартал №174 на гр.Оряхово обл.Враца

гр.Оряхово

ул.”Сергей Румянцв“№110

„БИЛТ ФОР Ю“ООД

15

Заповед №РД-08-48/01.12.2023 г. наКмета на Община Оряхово

Е отказано разрешение за изработване на ЧИ на ПУП-ПРЗ, отнасящ се за ЧИ на ПУР на ул.“Неофит Бозвели“ в участъка от о.т.№798-822, 797-824 и дворищна регулация и застрояване на УПИ І-464 в кв.228 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Неофит Бозвели“

Татяна Захариева Томова

Петя Захариева Христова

Спаска Йорданова Димитрова

 

16

17

Решение№564 от Протокол №60/27.07.2023г. на Общ. съвет Оряхово

ЧИ на ОУП с обхват п.и.70723.68.1; 70723.68.15; 70723.68.16; 70723.68.18 и 70723.68.56 по КК землище с.Селановци общ.Оряхово

с.Селановци

„МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ “ ООД

18

Решение№24 от Протокол №3/30.11.2023г. на Общ. съвет Оряхово

Разрешено изработване на ПУП-Парцеларен план за кабелна линия 20kv за присъединяване на п.и.70723.68.100; 70723.68.116; 70723.68.15; 70723.68.16 и 70723.68.18 по КК землище с.Селановци към подстанция гр.Оряхово

с.Селановци

гр.Оряхово

„МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ “ ООД

 

Удостоверения за въвеждане в експлоатация обновен регистър на 29.11.2023 г.

   РЕГИСТЪР

     УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ- 2023г.

 

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/10.01.2023 г.

Общ.Оряхово

„Изпълнение на проект мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда: Административна сграда в град Оряхово, ул. Андрей Чапразов №5 в град Оряхово

идентификатор 54020.503.662, парц. I, в кв.31 по плана на гр.Оряхово

№15/27.11.2015

№2/28.11.2023г.

Община Оряхово

Изграждане на лодкостоянка

54020.502.1462 и 54020.502.1486, обединени в п.и. с проектен идентификатор 54020.502.1504 от КК на гр. Оряхово, урегулиран в УПИ XII в кв. 16 от плана на гр. Оряхово, в регулация на гр.Оряхово

№18/16.08.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Съобщение-УТ

Съобщение-УТ

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2023г.

                               РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2023г.

 

№/дата

Вид на строежа

Местоположение

Възложител

Страничен надзор

РС

№1/10.02.2023г.

СУ “Христо Ботев“

УПИ I, кв.23 по ПУП-ПРЗ; ПИ 54020.502.807 по КККР на гр. Оряхово, ул.“Коста Лучев“ №23

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№6/06.02.2023г.

№2/10.02.2023г.

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

УПИ I-1330, кв.385,с.Селановци, ул.“Първи Май“ №5, общ.Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№5/06.02.2023г.

№3/10.02.2023г.

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“-салон

УПИ I-1330, кв.385,с.Селановци, ул.“Първи Май“ №5, общ.Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№4/06.02.2023г.

№4/16.03.2023г.

„Кабелно захранване 20 kV иБКТП 63 kVA , 20/0.4kV”

Имот №370009, м-ст „Старо село“ по КВС на с. Селановци, п.и. 70723.370.11 и 70723.370.10 по КККР и имот № 081017, м-ст „Греда“ по КВС на с.Селановци,общ. Оряхово

„Винарска изба Ахинора“ ЕООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№3/15.02.2011 г.

№5/07.04.2023г.

Административно делова сграда

ПИ № 54020.502.827 ул.“Коста Лулчев“ №20, гр.Оряхово

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

-

№6/28.04.2023г.

Жилищен блок на ул. „Иван Вазов“ №2 блок с 26 апартамента

ул. „Иван Вазов“

гр. Оряхово

Сдружение на собствениците

Инвест консултинг ЕООД- гр. Враца

 

№7/28.04.2023г.

Спортна база – с. Селановци

ПИ 70723.501.1798 с. Селановци- община Оряхово

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

 

№8/28.04.2023г.

Народно читалище „Самообразование 1894 г.“ ул.“Сергей Румянцев“ №11

ул.“Сергей Румянцев“ №11 с.Селановци

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

 

№9/14.07.2023 г.

Силозно стопанство, авторазтоварище, кантар с обслужваща сграда и трафопост

ПИ 54386.511.45 по КККР, местност „Край село“ в землище Остров, Община Оряхово

„Колендро“ ЕООД

„МК Надзор“ ООД

№11/13.08.2019 г.

№10/01.09.2023 г.

„Офис-сграда със санитарно битови помещения“

П.И. 54020.504.1946, ул.“Арх. Цолов“ № 148, гр. Оряхово

„РОСАГРО“ООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№20/15.09.2014 г.

№11/01.09.2023 г.

Подобект: „Трафопост тип БКТП БМ-01 – 160 KVA-20/0.4 KV и Външно Ел. захранване – кабелни линии HH и 20 KV

За Обект: „Офис сграда със санитарно битови помещения“

П.И. 54020.504.1946, 54020.504.1956; 54020.414.1, ул.“Арх. Цолов“ № 148, гр. Оряхово

„РОСАГРО“ООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№25/01.11.2023 г.

№12/27.11.2023 г.

Строеж: „Изграждане на лодкостоянка“

УПИ XII в кв.16 от плана на гр. Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№18/16.08.2022 г.

 

Разрешение за разкопаване 2023

Регистър

 разрешения за разкопаване- 2023г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/09.01.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Радецки“, гр.Оряхово

16.01.2023г.

№2/17.01.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Юри Гагарин“ и ул. „Чавдар Войвода“ гр.Оряхово

24.01.2023 г.

№3/18.01.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Юри Гагарин“ №29, гр.Оряхово

24.01.2023 г.

№4/11.05.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Капитан Петко Войвода“ №44, с.Селановци

18.05.2023 г.

№5/15.05.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Освобождение“,с.Остров

19.05.2023 г.

№6/30.05.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Андрей Чапразов“№9-11, гр.Оряхово

07.06.2023 г.

№7/19.07.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Сливнишка“, гр.Оряхово

28.07.2023 г.

№8/27.07.2023

ВиК - район Оряхово и Красимира Василева Борисова

Ул.“Чавдар Войвода“ № 3

04.08.2023 г.

№9/22.08.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Александър Стамболийски“ №1

29.08.2023 г.

№10/13.09.2023

ВиК - район Оряхово и Тихомир Асенов Ангелов

Ул. „Андрей Чапразов“ № 13, гр. Оряхово

21.09.2023 г.

№11/02.10.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Христо Смирненски“ и ул.“Васил Петлешков“. Гр.Оряхово

10.10.2023 г.

№12/26.10.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Бачо Киро“ и ул. „Мак“, с. Остров

08.11.2023 г.

№13/30.10.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Рилски“, гр. Оряхово

09.11.2023 г.

№14/09.11.2023

ВиК - район Оряхово

Ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Васил Петлешков“ до ул.“С.Румянцев“, гр. Оряхово

17.11.2023 г.

№15/10.11.2023

ВиК - район Оряхово

Ул.“Драгоман“,гр. Оряхово

17.11.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024