Одобрени заповеди за изменение на ПУП - 2017 г.

Одобрени заповеди за изме

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2017 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №1 / 10.02.2016г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№1 / 10.02.2016г.

 

       Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава, че със Заповед №РД-02-15-8 от 29.01.2016г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е разрешено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да изработи проект на ПУП - Парцеларен план за обект: Път ІІ-11 „Мизия-Оряхово-Крушовене“, участък – Обход на гр.Оряхово, засягащ землищата на с.Лесковец, с.Селановци и гр.Оряхово общ.Оряхово, обл.Враца.

2013 - 2016г.

 

Разрешения за строеж 2016 г.

Разрешения за разкопаване 2016г. на територията на община Оряхово

Допускане, разрешаване създаването или изменения на

подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2016 г.

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2015 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2015 г.

Разрешения за строеж - 2015 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2015 г.

Разрешения за разкопаване - 2015 г.

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2014 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2014 г.

Разрешения за строеж - 2014 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2014 г.

Разрешения за разкопаване - 2014 г.

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2013 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2013 г.

Разрешения за строеж - 2013 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2013 г.

Разрешения за разкопаване - 2013 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024