2019г.

 

2019-РЕГИСТЪР ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2019г.

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

 

Зап. №РД-08-9/

05.03.2019 г.

Кмет на Община Оряхово

 

ПУП-ПЗ, като част от КПИИ „Складова база за съхранение на зърно” в П.И.№511019; 511020; 511021; 511022; 511023; 511024;   511025; 511026; 511011 и 511032 по КВС землище с.Остров.

стоп.двор м.”Край село” землище с.Остров

„Агро сървиз“   ЕООД гр.Кнежа

2

Зап. №РД-08-14/

02.04.2019 г.

Кмет на Община Оряхово

 

Изменение на ПУП /ЗРП/ на с.Селановци с обхват парцели (УПИ) №ІI-18, №ІІІ-17,18, №ХVІІІ-25, №ХІХ-25 и №ХХІІ-25 в кв.№318 с.Селановци, чрез разделянето им и образуването от тях на дванадесет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота.

квартал 318 с.Селановци

Гр.дело №236/2016г. Емил Любенов Велчев, Димитрина Стефанова Митева, Ралица Митева Митева, Боян Петров Кушев, Валентин Любенов Велчев, Цветана Игнатова Иванова-Колецова, Цветанка Русинова Стойчева, Цветан Русинов Кроснов, Илиян Иванов Младжов, Силвия Иванова Младжоваска, Игнат Иванов Младжов

3

Зап. №РД-08-15/

04.04.2019 г.

Кмет на Община Оряхово

 

ПУП-ПРЗ, като част от КПИИ с обхват /УПИ/ ХХІ „За магазини и клуб“ в квартал 111 на гр.Оряхово с ново отреждане „За автомивка, автосервиз, пункт за ГТП и офиси“

Гр.Оряхово

ул. „Христо Смирненски“

Васил Светлозаров Василев

4

Зап.№РД-08-24/31.05.2019г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПРЗ/ с обхват УПИ VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ в квартал №221 на гр.Оряхово в съответствие с кадастралните граници и промяна на вътрешната регулационна граница между УПИ Х и ХІ в кв.221

Гр.Оряхово

ул.”Бачо Киро“

Надежда Кирилова Маринова

Бисер Кирилов Пенков

Йорданка Пенкова Опрова

5

Решение №626 от Протокол №73/27.06.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

ПУП-План за застрояване отнасящ се за   п.и. 54020.102.1094 по КК и КР та гр.Оряхово м. «Долни лозя» землище гр.Оряхово

Гр.Оряхово м. «Долни лозя» п.и. 54020.102.1094

Георги Диков Диков

6

Решение №617 от Протокол №73/27.06.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Изработване на план схема за електрификация на съществуваща сграда в УПИ І-621 в кв.211 от трафопост в УПИ І в кв.32 на гр.Оряхово

Гр.Оряхово пл. «Дико Илиев»

ЧЕЗ Разпределение България АД

7

Заповед №РД-08-86/29.10.2019 г. на Кмета на Община Оряхово

изменение на ПУП-ПРЗ, чрез обединяването на УПИ Х-354 и УПИ ХІ-353 в квартал 98 по Регулационния план на с. Остров и образуването от тях на един нов обединен УПИ в кв.98.

с.Остров

ул.”Плиска“ №13

Николай Иванов Пурчев и Пламен Иванов Пурчев

8

Заповед №РД-08-90/11.11.2019 г. на Кмета на Община Оряхово

изменение на ПУП-ПРЗ, чрез разделяне на УПИ VІІІ-1016,1017 в квартал 259 по Застроително регулационен план на с. Селановци и образуването на две нови УПИ в кв.259.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“

Петя Илиева Маринова и Марина Илиева Маринова - Млеканова

9

Заповед №РД-08-95/26.11.2019 г. на Кмета на Община Оряхово

изменение на ПУП-ПРЗ, чрез разделяне на УПИ ХІІІ в квартал 172 по ЗРП на гр. Оряхово и образуването на четири нови УПИ в кв.172.

гр.Оряхово

ул.”Арх.Д.Цолов“

Община Оряхово

Разрешения за разкопаване на територията на Община Оряхово през 2018 г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/25.01.2018г.

ВиК район Оряхово

гр.Оряхово, ул.”Драгоман” №28

06.02.2018г.

№2//26.01.2018г.

ВиК район Оряхово

С.Селановци,

ул.Димитър Благоев”

13.02.2018г.

№3/03.04.2018г.

ВиК район Оряхово

С.Селановци,

Ул.”Ал.Стамболийски”/бивш хлебозавод до ул.Д.Благоев-зелени площи и тротоар/

 22.04.2018г.

№4/13.04.2018г.

„БТК” ЕАД

с.Селановци,ул.”Ал.Стамболийски” №149

18.04.2018г.

№5/23.04.2018г.

„БТК” ЕАД

гр.Оряхово, ул.В.Левски” №6

02.05.2018г.
№6/15.10.2018г. ВиК район Оряхово гр.Оряхово, ул.“Коста Лулчев“ 05.11.2018г.
№7/12.11.2018г. ВиК район Оряхово гр.Оряхово, ул.“Топ баир“ 30.11.2018г.
№8/14.11.2018г. ВиК район Оряхово Гр.Оряхово, ул.Арх.Васильов“ 03.12.2018г.
№9/05.12.2018г. ВиК район Оряхово Гр.Оряхово, ул.“Д.Войников“, бл.ДАП 27.12.2018г.

Удостоверения 2017

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация през 2017г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024