Регистър за одобряване на ПУП и изменения-2020

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Решение №26 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Подробен устройствен план /ПУП/ – План схема „За обект външно ел.захранване с кабели Н.Н.-1KV на сграда с идентификатор 54020.503.626.1 от сграда трафопост с идентификатор 54020.503.2331.1от КК на гр.Оряхово между кв.32 и кв.211 на гр.Оряхово

гр.Оряхово пл. «Дико Илиев»

ЧЕЗ Разпределение България АД

2

Зап.№РД-08-10/

20.02.2020 г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез прилагане границите на УПИ ХХІІІ-„За комплексно обществено обслужване“ в квартал 352 на с.Селановци и образуването от тях на нов имот с №70723.501.2207.

с.Селановци

Благовест Сашов Борисов
 3  Зап.№РД-08-2/08.01.2020г. на Кмет на Община Оряхово  Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ чрез делба на УПИ ХІІІ в кв.172 на четири нови УПИ ХІІ; УПИ ХХІІ; УПИ ХХІІІ и УПИ ХХІV „За комплексно обществено обслужване“ в квартал №172 на гр.Оряхово.  

гр.Оряхово

Община Оряхово
 4  Не се издава заповед  Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроена масивна сграда „Магазин за хранителни стоки“ с №70723.501.1431.5 в имот №70723.501.1431 /УПИ/ ХІІ-1431 в квартал 62 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски ” № 70 
 Цветомир Валентинов Цеков
 5  Зап.№РД-08-22/23.04.2020г. на Кмет на Община Оряхово  Обединяване на имот 501.924 и имот №501.925 в нов имот с №70723.501.2208 и отразяване на новопостроена масивна сграда с №70723.501.2208.6 „Пристройка-Разширение на магазин за железария, ел. материали и уреди, строителни материали и промишлени стоки ” в /УПИ/ ХІ „За магазин за промишлени стоки офиси и малко етажно жилищно строителство“ в квартал 61 по ЗРП на с.Селановци.  

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски ” № 72
 Десислав Ивков Руняшки

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2020 г.

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на

                                     територията на  община Оряхово 2020 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

 

Решение №55 от Протокол №5/30.01.2020 г. на

Общински съвет Оряхово

ПУП-План за застрояване отнасящ се за     п.и. 54020.102.1094 по КК и КР та гр.Оряхово м. «Долни лозя» землище гр.Оряхово

Гр.Оряхово м. «Долни лозя» п.и. 54020.102.1094

„Винарска изба Оряхово“ООД с управител Георги Диков Диков

2

Решение №33 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Допълване на Заповед №РД-08-34/25.07.2018г. на Кмета на Община Оряхово с допълване в отреждането на УПИ VІІІ и Х в кв.31 на гр.Оряхово «За противосвлачищни мероприятия»

Гр.Оряхово ул. «Христо Ботев»

Община Оряхово

3

Заповед №РД-08-17/11.03.2020 г. на Кмета на Община Оряхово

 

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1428 УПИ ХІ-1428,1429 и ХІІ-1428 в квартал 63 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“

Сашка Бонкова Костадинова; Петър Алексеев Стоянов; Марина Алексеева Стоянова и Габриела Руменова Евтимова

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация за 2019 г.

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/08.01.2019г.

 

Васко Маринов Иванов

„Работилница за автомобили“,с.Селановци

Пл.№501.988, УПИ IX-988, кв.260

РС №11/04.07.2017г.

№2/28.01.2019г.

Сашо Пешов Кирков и Румен Пешов Кирков

„Склад за селскостопанска техника и инвентар“ с-Селановци

П.и. 393004

М-ст „Дърварски път“, трети стопански двор, з-ще Селановци

№18/14.12.2011г.

№3/20.03.2019г.

Църковно настоятелство с.Селановци

„Параклис „Всички български светии““

Пл.№2174, парц II, кв.290

РС №4/28.03.2008г.

№4/14.05.2019г.

„Агротехчаст“ АД - ЕИК-106010269,

 

„ПРИСТРОЙКА   КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС“

идент. №54020.504.1885 по КК и КР на гр.Оряхово, УПИ I-„за производствена и складова дейност“, кв.169, Южна промишлена зона

 

РС №   1/ 02.04.2018 г.

№5/02.07.2019г.

Ивко Венков Руняшки

„Навес за строителни и отоплителни материали“

УПИ IV-1211,1212, „за складова – стопанска дейност“, кв.365, с.Селановци

РС №11/07.05.2014г.

№6/15.07.2019г..

Община Оряхово

„Изпърнение на пакет мерки за енергийна ефективност за сгради на адм.сгради в гр.Оряхово и с.Селановци“

Подобект“ Административна сграда в гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №29“

Кад.№503.775.1, УПИ II-775,2444 в кв.51 по плана на гр.Оряхово

РС №13/27.11.2015г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7/14.08.2019г.

Община Оряхово

„Енергийна ефективност на сграда за комплексно обслужване“с.Селановци

501.332, парц.I, кв.307

С.Селановци

РС №14/27.11.2015г.

№8/01.11.2019г

Народно читалище „Надежда“

„Рекострукция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на народно читалище „Надежда 1871“, гр.Оряхово

503.625

Парц.I

Кв.211

РС №2/23.02.2017г.

№9/25.11.2019г.

Васил Светлозаров Василев

„Контролен пункт за годишни технически прегледи- пристройка на ст.сграда“

501.218

Кв.111

Гр.Оряхово

РС №6/31.05.2019г.

№10/25.11.2019г.

Община Оряхово

„ Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на общ.Оряхово“

П.и.000045

М-ст Стрелбище

З-ще Оряхово

РС №26/03.10.2013г.

    

       

                                   

 

Разрешения за строеж - 2019

                                             РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2019г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/29.01.2019г.

„ Преустройство на базова станция за глас и / или данни на БТК ЕАД VZ6122 SELANOVTSI

ОБЩИНА ОРЯХОВО, Народно читалище „Самообразование-1894“ и „БТК“ ЕАД

С.Селановци,

УПИ I-2174, кв.290

№2/29.01.2019г.

„Фотоволтаична инсталация върху земята в имота“

„Наков“ ЕООД

С.Долни Вадин

УПИ II-331,332, кв.18

№3/23.04.2019г.

„Магазин за хранителни стоки“ /вътрешно преустройство на съществуваща сграда без конструктивни изменения/

Михаил Данчев Милчев

С.Остров

УПИ VI-461,

имот №501.461, кв.78

№4/07.05.2019г.

„Стопанска постройка“ /допълващо застрояване/

Галя Георгиева Петкова и Петър Тошев Ценков

С.Селановци

П.и. 70723.501.1062,

кв.308

№5/13.05.2019г.

„Автосервиз с автомивка и офис“

Красимир Светославов Петров

Гр.Оряхово,

УПИ I-878, кв.220

№6/31.05.2019г.

КПИИ „Контролен пункт за годишни технически прегледи“- пристройка на стопанска сграда“

Васил Светлозаров Василев

Гр.Оряхово

Ул.“Хр.Смирненски“

№34,

54020.502.218,

УПИ ХХI,кв.111

№7/11.06.2019г.

„Метален склад- /за отглеждане/ с.Селановци

Валентин Диков Вълчев

С.Селановци

П.и.70723.501.1171,

кв.367

№8/25.06.2019г.

„Дървен навес- барбекю“/допълващо застрояване/

Росен Жеков Добрев

С.Селановци,

ул.“Ал.Стамболийски“ №123,

ПИ 70723.501.182, кв.291

№9/02.07.2019г.

Укрепване свлачище №VRC31.54020.15 на ул.“Проф.Ц.Торбов“, гр.Оряхово

Община Оряхово

Гр.Оряхово,

ПИ с идентификатори

54020.503.2538,

54020.2521,

54020.503.2626

№10/08.08.2019г.

„Склад за инвентар“

Даниел Иванов Бачев и Йоана Едвард Борисова

УПИ ХIII-869,кв.26

П.и. 54020.502.869

№11/13.08.2019г.

КПИИ: “Силозно стопанство, авторазтоварище , кантар с обслужваща сграда и трафопост“

„Колендро“ ЕООД

Идентификатор

54386.511.45 от

КВС з-ще Остров

№12/27.08.2019г.

„Рекултивация на клетка №1 при РДНО-Оряхово, гр.Оряхово

Община Оряхово

Имот №000091,

м-ст „Марков баир“

з-ще Оряхово

№13/12.09.2019г.

Укрепване свлачище с рег.№VRC 31.54020.12 в източната част на гр.Оряхово и свлачище с рег.№ VRC 31.54020.13 в местност „зелена бара“, гр.Оряхово

Община Оряхово

Пи с №№

54020.56.1, 54020.502.704,54020.502.886,

ул.Кокиче от о.т.83 до о.т.86, 54020.502.887, 54020.502.888, 54020.502.889, 54020.502.1453, 54020.502.1495, 54020.502.1496, 54020.502.2508, 54020.502.2555

№14/17.09.2019г.

„Свлачище с рег.№VRC 31.54386.04.,с.Остров

Подобекти:

Подпорна стена

Дренажни ребра

Община Оряхово

Имот №501.3099- ул.“Искър“ от о.т.150 до о.т161, кв.1241,

урегулирани п.имоти

УПИ XII-За озеленяване и противосвлачищни съоръжения, кв.69 /имот №501.1251/ и УПИ XIV- За озеленяване и противосвлачищни съоръжения, кв.71 /имот №501.1250/ по плана на с.Остров

№15/02.10.2019г.

Свлачище с рег.№ VRC31.54020.02.05 гр.Оряхово

Община Оряхово

Имот 54020.502.1472, 502.690, 502.2547

№16/03.10.2019г.

Свлачище с рег.№ VRC31.54020.02.24 гр.Оряхово

Община Оряхово

Имот №54020.503.643, 503.647

503.668, 502.623 кв.14

№17/21.10.2019г.

„Вътрешно преустройство и пристройка на магазин хранителни стоки“

Величка Огнянова Кръстева

Имот №54386.501.373,

кв.94, с.Остров

№18/28.10.2019г.

„Лятна кухня“-допълващо застрояване

Радка Красимирова Христова

Имот №54020.501.261, кв.102

Гр.Оряхово

№19/01.11.2019г.

„Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ 6123 В“

БТК Мобайл“ ЕАД

УПИ II- 831, кв.128, с.Остров, общ.Оряхово

№20/12.12.2019г.

„Оптично кабелно захранване на Интернешънъл Асет Банк“

„БТК „ ЕАД

Гр.София

Гр.Оряхово

Ул.“В.Левски“ №2Б

Разрешения за разкопаване на територията на Община Оряхово през 2019г.

 

 

 

№/дата

 

 

Възложител/Изпълнител

 

Населено място

Срок за възстановяване

 

№1/15.03.2019г.

 

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Хр.Смирненски“ №78

01.04.2019г.

 

№2/20.03.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арх.Васильов“

04.04.2019г.

№3/09.04.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово

Ул.“Коста Лулчев“ №52

29.04.2019г.

№4/23.05.2019г.

 

ВиК район Оряхово

С.Долни Вадин, ул.“Хан Аспарух“

10.06.2019г.

№5/11.06.2019г.

Вик район Оряхово

С.Остров, ул.“Раковски“

27.06.2019г.

№6/25.06.2019г.

Вик район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.Цар Асен“ и ул.“Сливнишка“

15.07.2019г.

№7/15.07.2019г.

Вик район Оряхово

гр.Оряхово

ул.“ Стефан Караджа“

02.08.2019г.

№8/24.07.2019г.

Вик район Оряхово

гр.Оряхово

ул.“ Сливнишка“/след пресечката с ул. „Стефан Караджа“/

12.08.2019г.

№9/05.08.2019г.

Вик район Оряхово

Гр.Оряхово

Ул.“Добруджа“/от разклона на ул.“Силистра“ до ул.“Иван Вазов“

22.08.2019г.

№10/27.08.2019г.

ВиК район Оряхово

С.Остров-

канал.отклонениеот ПС II Остров до резервоар „Средна зона“

 

 

16.09.2019г.

 

№11/13.09.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово

Ул.“Арх.Д.Цолов“

04.10.2019г.

№12/25.09.2019г.

ВиК район Оряхово

С.Лесковец

Ул.“В.Левски“

15.10.2019г.

 

Още статии ...

  1. 2019г.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024