Регистър допускания ПУП 2021г.

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2021 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Заповед №РД-08-2/29.01.2021 г. на За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.180 УПИ VІ-180 и ІХ-180 в квартал 13 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Александър Стамболийски“ №106 б

Росен Жеков Добрев

2

Заповед №РД-08-7/23.02.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение и изработване на ПУП- План Схема за ел.захранване на обект в УПИ ІХ„Филиал за спешна медицинска помощ“ в квартал 172 в имот с иден.№54020.501.616 по КККР на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Панорамна“

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

3

Заповед №РД-08-8/23.02.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за имот с иден.№54020.503.307 по КККР на гр.Оряхово УПИ ХХХІ-307 и ХХХІІ-307 в квартал 126 по ЗРП на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Чорбаджи Цеко Вълчев“

Донка Матеева Пацева;   Милен Михайлов Маринов и Анна Михайлова Дюлгерова

4

Заповед №РД-08-16/18.03.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение и изработване на ПУП- План Схема за ел.захранване на обект в УПИ ХІV„За модулна преместваема лаборатория“ в квартал 172 в имот с иден.№54020.501.615 по КККР на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Панорамна“

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

5

Заповед №РД-08-21/19.04.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1552 и пл.№501.1548 УПИ ХVІ; ХVІІ и ХVІІІ в квартал 268 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златаров“ №8

Александър Илиев Алеков

6

Заповед №РД-08-22/19.04.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИ за строеж „Складове за прикачна селскостопанска техника“ в имот №70723.393.63 м-т. Дърварски път стопански двор с. Селановци.

м-т. Дърварски път стопански двор с. Селановци.

„АГРОГЕОМЕТ-М“ ЕООД

7

Заповед №РД-08-25/22.04.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-План схема за обект на техническата инфраструктура за водоснабдяване на имот №54386.511.45 в м-т. „Край село“ стопански двор с.Остров.

м-т. Край село стопански двор с.Остров

„КОЛЕНДРО“ ЕООД

8

Заповед №РД-08-31/26.05.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП- ПРЗ с обхват имот №501.209 УПИ І „За магазин“ в квартал 23 на с.Долни Вадин

с.Долни Вадин

ул.”Хан Аспарух“№40

Любослав Иванов Любенов

9

Заповед №РД-08-32/04.06.2021 г. На За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.182 УПИ ІІ-182 и ІІІ-182 в квартал 291 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Александър Стамболийски“ №123

Росен Жеков Добрев

 

10

Заповед №РД-08-34/04.06.2021 г. На За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.432 УПИ ХV“За автоспирка“ в квартал 18 по Регулационен план на с.Галово

с.Галово ул.”Георги Димитров“

Община Оряхово

11

Заповед №РД-08-35/04.06.2021 г. на За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори №54020.501.255; №54020.501.256; №54020.501.257; №54020.501.604 и; №54020.501.270 по КККР на гр.Оряхово УПИ І За жилищно строителство в квартал 102 по ЗРП на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Юрий Венелин“ №3

Пламен Емилов Иванов

12

 

Решение №321 от Протокол №23/27.05.2021 г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изработване на ПУП-Парцеларен план с обхват п.и. 54020.72.435; 54020.72.367 и 54020.72.434 по КК и КР на гр.Оряхово м. Марков баир землище гр.Оряхово

гр.Оряхово м. Марков баир

Община Оряхово

13

Заповед №РД-08-43/23.06.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.733 УПИ І-733,734 и ХVІІ-733 в квартал 356 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Хан Аспарух“ №35

Русин Петров Джакерски

14

Заповед №РД-08-53/21.09.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1376 и имот 501.1525 УПИ VІІІ и ІХ в квартал 262 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златаров“ №20 и №22

Даниела Кръстева Данова

Дора Ненкова Велчева

Сашо Пешев Илиев

Румен Пешев Илиев

15

Заповед №РД-08-55/29.09.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-План схема за обект на техническата инфраструктура за - преместване на част от въздушен ел.провод „Селановци“ 20 kV през п.и. 70723.393.4 и п.и.70723.393.63 от КК на с.Селановци общ. Оряхово.

м-т. Дърварски път с.Селановци

АГРОГЕОМЕТ - М” ЕООД

16

Заповед №РД-08-56/29.09.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.64 УПИ ХV в квартал 320 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Скакуц“ №37

Росица Иванова Алекова

17

Заповед №РД-08-58/13.10.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.657 УПИ ХІІ и ХІІІ в квартал 358 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Перущица“ №10

Таня Красимирова Цветанова

18

Заповед №РД-08-59/13.10.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане ЧИ на ПУП – ПРЗ, отнасящ се за промяна на вътрешните регулационни граници между УПИ I – 830; УПИ II - 832 и УПИ XVII - 825 в кв.256 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №105

Тошко Петров Сълов; Малинка Георгиева Съловска, Момчил Ангелов Монов; Цветелина Ангелова Тончева и Елка Маринова Съловска

19

 

Решение №270 от Протокол №28/30.09.2021 г. на

Общински съвет Оряхово и Заповед №РД-08-62/25.10.2021 г. на За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП- Парцеларен план и План – схема за трасе с електроенергия, подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб в съседния п.и. с иден.54020.414.1, за захранване на п.и. с иден. 54020.504.1946 от КК на гр. Оряхово УПИ IV в кв.165 „Южна промишлена зона“ на гр. Оряхово.

 

„Южна промишлена зона“ на гр. Оряхово

„Росагро“ ООД

с. Селановци

20

Заповед №РД-08-68/01.12.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатори №54020.501.409 по КККР на гр.Оряхово УПИ ІVв квартал 75 по ЗРП на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Арх.Димитър Цолов“ №73

Община Оряхово

21

Заповед №РД-08-69/01.12.2021 г. НаКмета на Община Оряхово

Допускане ЧИ на ПУП – ПРЗ, отнасящ се за отделяне на самостоятелен УПИ на част от п.и.54020.503.797 в кв.52 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”9-ти. ноември“

Десислава Асенова Петрова

22

Заповед №РД-08-71/08.12.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.916 УПИ І-916 и ХХІІІ-916 в квартал 61 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“ №1А

„ТОК ИНВЕСТ“ АД

23

Заповед №РД-08-73/10.12.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане ЧИ на ПУП – ПРЗ, отнасящ се за делба на п.и.54020.502.1221УПИ ІІ; ІV и VІ в кв.89 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Силистра“

Стефан Цветанов Атанасов

Допускане, разрешаване,създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово-2021г.

 

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2021 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Заповед №РД-08-2/29.01.2021 г. на За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.180 УПИ VІ-180 и ІХ-180 в квартал 13 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Александър Стамболийски“ №106 б

Росен Жеков Добрев

2

Заповед №РД-08-7/23.02.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение и изработване на ПУП- План Схема за ел.захранване на обект в УПИ ІХ„Филиал за спешна медицинска помощ“ в квартал 172 в имот с иден.№54020.501.616 по КККР на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Панорамна“

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

3

Заповед №РД-08-8/23.02.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за имот с иден.№54020.503.307 по КККР на гр.Оряхово УПИ ХХХІ-307 и ХХХІІ-307 в квартал 126 по ЗРП на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Чорбаджи Цеко Вълчев“

Донка Матеева Пацева;   Милен Михайлов Маринов и Анна Михайлова Дюлгерова

4

Заповед №РД-08-16/18.03.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение и изработване на ПУП- План Схема за ел.захранване на обект в УПИ ХІV„За модулна преместваема лаборатория“ в квартал 172 в имот с иден.№54020.501.615 по КККР на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Панорамна“

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

5

Заповед №РД-08-21/19.04.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1552 и пл.№501.1548 УПИ ХVІ; ХVІІ и ХVІІІ в квартал 268 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златаров“ №8

Александър Илиев Алеков

6

Заповед №РД-08-22/19.04.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИ за строеж „Складове за прикачна селскостопанска техника“ в имот №70723.393.63 м-т. Дърварски път стопански двор с. Селановци.

м-т. Дърварски път стопански двор с. Селановци.

„АГРОГЕОМЕТ-М“ ЕООД

7

Заповед №РД-08-25/22.04.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-План схема за обект на техническата инфраструктура за водоснабдяване на имот №54386.511.45 в м-т. „Край село“ стопански двор с.Остров.

м-т. Край село стопански двор с.Остров

„КОЛЕНДРО“ ЕООД

8

Заповед №РД-08-31/26.05.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП- ПРЗ с обхват имот №501.209 УПИ І „За магазин“ в квартал 23 на с.Долни Вадин

с.Долни Вадин

ул.”Хан Аспарух“№40

Любослав Иванов Любенов

9

Заповед №РД-08-32/04.06.2021 г. На За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.182 УПИ ІІ-182 и ІІІ-182 в квартал 291 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Александър Стамболийски“ №123

Росен Жеков Добрев

 

10

Заповед №РД-08-34/04.06.2021 г. На За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.432 УПИ ХV“За автоспирка“ в квартал 18 по Регулационен план на с.Галово

с.Галово ул.”Георги Димитров“

Община Оряхово

11

Заповед №РД-08-35/04.06.2021 г. на За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори №54020.501.255; №54020.501.256; №54020.501.257; №54020.501.604 и; №54020.501.270 по КККР на гр.Оряхово УПИ І За жилищно строителство в квартал 102 по ЗРП на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Юрий Венелин“ №3

Пламен Емилов Иванов

12

 

Решение №321 от Протокол №23/27.05.2021 г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изработване на ПУП-Парцеларен план с обхват п.и. 54020.72.435; 54020.72.367 и 54020.72.434 по КК и КР на гр.Оряхово м. Марков баир землище гр.Оряхово

гр.Оряхово м. Марков баир

Община Оряхово

13

Заповед №РД-08-43/23.06.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.733 УПИ І-733,734 и ХVІІ-733 в квартал 356 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Хан Аспарух“ №35

Русин Петров Джакерски

14

Заповед №РД-08-53/21.09.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1376 и имот 501.1525 УПИ VІІІ и ІХ в квартал 262 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златаров“ №20 и №22

Даниела Кръстева Данова

Дора Ненкова Велчева

Сашо Пешев Илиев

Румен Пешев Илиев

15

Заповед №РД-08-55/29.09.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-План схема за обект на техническата инфраструктура за - преместване на част от въздушен ел.провод „Селановци“ 20 kV през п.и. 70723.393.4 и п.и.70723.393.63 от КК на с.Селановци общ. Оряхово.

м-т. Дърварски път с.Селановци

АГРОГЕОМЕТ - М” ЕООД

16

Заповед №РД-08-56/29.09.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.64 УПИ ХV в квартал 320 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Скакуц“ №37

Росица Иванова Алекова

17

Заповед №РД-08-58/13.10.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.657 УПИ ХІІ и ХІІІ в квартал 358 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Перущица“ №10

Таня Красимирова Цветанова

18

Заповед №РД-08-59/13.10.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане ЧИ на ПУП – ПРЗ, отнасящ се за промяна на вътрешните регулационни граници между УПИ I – 830; УПИ II - 832 и УПИ XVII - 825 в кв.256 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №105

Тошко Петров Сълов; Малинка Георгиева Съловска, Момчил Ангелов Монов; Цветелина Ангелова Тончева и Елка Маринова Съловска

19

 

Решение №270 от Протокол №28/30.09.2021 г. на

Общински съвет Оряхово и Заповед №РД-08-62/25.10.2021 г. на За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП- Парцеларен план и План – схема за трасе с електроенергия, подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб в съседния п.и. с иден.54020.414.1, за захранване на п.и. с иден. 54020.504.1946 от КК на гр. Оряхово УПИ IV в кв.165 „Южна промишлена зона“ на гр. Оряхово.

 

„Южна промишлена зона“ на гр. Оряхово

„Росагро“ ООД

с. Селановци

20

Заповед №РД-08-68/01.12.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатори №54020.501.409 по КККР на гр.Оряхово УПИ ІVв квартал 75 по ЗРП на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Арх.Димитър Цолов“ №73

Община Оряхово

21

Заповед №РД-08-69/01.12.2021 г. НаКмета на Община Оряхово

Допускане ЧИ на ПУП – ПРЗ, отнасящ се за отделяне на самостоятелен УПИ на част от п.и.54020.503.797 в кв.52 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”9-ти. ноември“

Десислава Асенова Петрова

22

Заповед №РД-08-71/08.12.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.916 УПИ І-916 и ХХІІІ-916 в квартал 61 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“ №1А

„ТОК ИНВЕСТ“ АД

23

Заповед №РД-08-73/10.12.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане ЧИ на ПУП – ПРЗ, отнасящ се за делба на п.и.54020.502.1221УПИ ІІ; ІV и VІ в кв.89 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Силистра“

Стефан Цветанов Атанасов

 

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ-2021г.

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2021 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроени: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.335.1 и Едноетажна паянтова стопанска сграда с №70723.501.335.2 в имот №70723.501.335 /УПИ/ ХVІ-335 в квартал 331 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци ул.”Ст.Стамболов” № 104

Златан Борисов Митков

2

Зап.№РД-08-10/01.03.2021г. на За.Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.180, урегулиран в УПИ VI-180 и УПИ IX-180 в кв.13 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване и обществено обслужване” в кв.13

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски

Росен Добрев

3

Зап.№РД-08-13/08.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.503.258, урегулиран в УПИ ХХХI и имот №54020.503.259, урегулиран в УПИ ХХХIІ „За озеленяване“ в кв.126 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Чорбаджи Цеко Вълчев

Донка Матеева Пацева

4

Зап.№РД-08-15/12.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.567 УПИ Х-567 и имот №54386.501.568, урегулиран в УПИ VІІI-568 и ІХ-568 в кв.30 на с.Остров

с.Остров ул.Баба Парашкева

Пауна Ив.Иванова;Любомир Гео.Николов Надка Гео.Никол.

5

Зап.№РД-08-17/18.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП - План схема за външно ел.захранване за обект „ФСМП“ в имот №54020.501.616, урегулиран в УПИ ІХ в кв.172 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Панорамна

ЧЕЗ Разпределение България

6

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №70723.501.503 /УПИ/ VІІІ-503 и ІХ-503 в квартал 352 с.Селановци

с.Селановци ул.”Белослатинска” №8

Красимир Тошев Митов

7

Зап.№РД-08-23/21.04.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП -План схема за външно ел.захранване за обект „Модулна преместваема лаборатория“ в имот №54020.501.615, урегулиран в УПИ ХIV в кв.172 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Панорамна

ЧЕЗ Разпределение България

8

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №16451.501.29 /УПИ/ ХІІІ-29 в квартал 12 с.Горни Вадин

с.Горни Вадин ул.”Леденика”

Красимир Христов Бакърджиев

9

Зап.№РД-08-27/28.04.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП –ПЗ за обект „Складове за прикачна селскостопанска техника“ в имот №70723.393.63 местност „Дърварски път“ стопански двор с.Селановци.

м-т „Дърварски път“ с-ски двор с.Селановци.

„АГРОГЕОМЕТ-М“ ЕООД

 

Ргистър на допускания-2021г.

Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2021 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Заповед №РД-08-2/29.01.2021 г. на За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.180 УПИ VІ-180 и ІХ-180 в квартал 13 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Александър Стамболийски“ №106 б

Росен Жеков Добрев

Регистър одобрен ПУП за 2020г.

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2020 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Решение №26 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Подробен устройствен план /ПУП/ – План схема „За обект външно ел.захранване с кабели Н.Н.-1KV на сграда с идентификатор 54020.503.626.1 от сграда трафопост с идентификатор 54020.503.2331.1от КК на гр.Оряхово между кв.32 и кв.211 на гр.Оряхово

Гр.Оряхово пл. «Дико Илиев»

ЧЕЗ Разпределение България АД

2

Зап.№РД-08-10/

20.02.2020 г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез прилагане границите на УПИ ХХІІІ-„За комплексно обществено обслужване“ в квартал 352 на с.Селановци и образуването от тях на нов имот с №70723.501.2207.

с.Селановци

Благовест Сашов Борисов

3

Зап.№РД-08-2/08.01.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ чрез делба на УПИ ХІІІ в кв.172 на четири нови УПИ ХІІ; УПИ ХХІІ; УПИ ХХІІІ и УПИ ХХІV „За комплексно обществено обслужване“ в квартал №172 на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

Община Оряхово

4

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроена масивна сграда „Магазин за хранителни стоки“ с №70723.501.1431.5 в имот №70723.501.1431 /УПИ/ ХІІ-1431 в квартал 62 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски ” № 70

Цветомир Валентинов Цеков

5

Зап.№РД-08-22/23.04.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Обединяване на имот 501.924 и имот №501.925 в нов имот с №70723.501.2208 и отразяване на новопостроена масивна сграда с №70723.501.2208.6 „Пристройка-Разширение на магазин за железария, ел. материали и уреди, строителни материали и промишлени стоки ” в /УПИ/ ХІ „За магазин за промишлени стоки офиси и малко етажно жилищно строителство“ в квартал 61 по ЗРП на   с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски ” № 72

Десислав Ивков Руняшки

6

Зап.№РД-08-26/26.05.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ ІІ-18 и ІІІ-18 на нови УПИ ХХVІІІ-17,18 ХХІХ-18 и разделянето на УПИ ХХІІ-25 на шест нови УПИ ХХІІ-25; ХХІІІ-25; ХХІV-25; ХХV-25; ХХVІ-25 и ХХVІІ-25 в квартал 318 с.Селановци.

с.Селановци

гр.дело №236/2016г.

Н-ци на Цеко Митов Кроснов

7

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Горни Вадин, чрез отразяване на три броя обособени обекти на първи етаж в масивна сграда с №16451.501.267.1:об.обект№16451.501.267.1.1; об.обект №16451.501.267.1.2 и об.обект№16451.501.267.1.3 в имот /УПИ/ ХХ   в квартал 16 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.”Георги Димитров ”

Община Оряхово

8

Зап.№РД-08-37/08.07.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ І в кв.307 на два нови УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване“ и УПИ ІV „За КОО“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Стефан Стамболов №51

Община Оряхово

9

Зап.№РД-08-38/08.07.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ ІІІ в кв.307 на три нови УПИ ІІІ За стопанска дейност“; УПИ V „За КОО“ и УПИ VІ „За стопанска дейност“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Сергей Румянцев №11А

Община Оряхово

10

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Остров, чрез отразяване на съществуващи на място сгради в имот №501.568 /УПИ/ VІІІ и ІХ в квартал 30 по РП на с.Остров.

с.Остров

ул.”Баба Парашкева”№7

Любомир Георгиев Николов

11

Зап.№РД-08-54/31.08.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ ХІ и ХІІ в квартал 63 с.Селановци и образуване на два нови имота с кад.№501.2209 и кад.№501.2210.

с.Селановци

ул.Ал.Стамболийски

Сашка Бонкова Костадинова

Н-ци на Петър Драганов Стоянов

12

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез отразяване на съществуваща масивна жилищна сграда с кад.№70723.501.424.3 в имот с кад.№70723.501.424 /УПИ/ VІІІ в квартал 333 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Хаджи Димитър”№28

Личи Илиев Манов

13

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез отразяване на доброволна делба на имот №70723.502.2156 на три имота с №70723.502.2156;№70723.502.2157 и №70723.502.2158 в квартал 391 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Васил Левски”

Данаил Цветанов Маринов

14

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез отразяване на масивна сграда „Пристройка към контролно диагностичен пункт“ с кад.№70723.501.714.6 в имот с   кад.№70723.501.424 /УПИ/ І в квартал 361 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Скакуц”

№93

Пламен Георгиев Пасков

15

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Горни Вадин, чрез отразяване на съществуваща масивна еднофамилна жилищна сграда с кад.№16451.501.459.1 в имот с   кад.№16451.501.459 /УПИ/ ІІ-459 в квартал 28 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.”Добруджа”

Ваньо Петков Фуклев

16

Зап.№РД-08-57/09.09.2020г. на Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Горни Вадин, чрез отразяване на нов имот с кад.№16451.501.540 /УПИ/ І „За озеленяване“ в квартал 33 по ЗРП на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.”Христо Ботев”

Община Оряхово

17

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Лесковец, чрез отразяване на обособен обект с №43400.704.207.1.1 на първи етаж в масивна сграда „Кметство с.Лесковец с кад.№43400.704.207.1 /УПИ/ ХІІ в квартал 45 по ЗРП на с.Лесковец.

с.Лесковец

ул.”Дружба”№16

Община Оряхово

18

Зап.№РД-08-61/16.09.2020г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ чрез делба на УПИ VІІІ в кв.75 на два нови УПИ VІІІ „За комплексно жилищно строителство“ и УПИ ХІХ „За комплексно обществено обслужване“ в квартал №75 на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

Община Оряхово

19

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Остров, чрез отразяване на съществуващи на място сгради с №502.875.1 и №502.875.2 в имот №502.875 /УПИ/ ХІХ в квартал 132 по РП на с.Остров.

с.Остров

ул.”Димитър Гранчаров”№19

Иванка Николова Крушовен-ска

20

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез отразяване на съществуващи на място сгради с №501.441.2 и №501.441.3 в имот №501.441 /УПИ/ VІІІ-441 в квартал 332 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски” №143

Георги Велков Кръстев

21

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Лесковец, чрез отразяване на съществуваща на място сграда с №704.186.1 в имот №704.186 /УПИ/ ІV-186 в квартал 27 по ЗРП на с.Лесковец.

с.Лесковец

Йордан Величков Маринов

22

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа на с.Селановци, чрез отразяване на приложена регулация на участък от ул.“Кап.Петко Войвода по ЗРП –ПУР.

с.Селановци

Зарко Рашков Илиев

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022