РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2023г

                                    РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ - 2023г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/05.01.2023 г

Външно електрозахранване с кабел НН на фотоволтаична централа до 100 KWP за производство на ел. енергия

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

43400.804.8 ул.“Георги Димитров“

№2/24.01.2023 г

Обществена тоалетна

Община Оряхово

ПИ 54020.502.1446 гр.Оряхово

№3/24.01.2023 г

„Работен проект за изграждане на клетка № 3 на регионално депо за неопасни отпадъци – Община Оряхово

Община Оряхово

ПИ 54020.71.91 м-ст Марков баир“ землище общ. Оряхово

№4/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на физ.салон към ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Селановци

Община Оряхово

Ул.“Първи Май“  №5, с.Селановци,общ. Оряхово

№5/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Селановци

Община Оряхово

Ул.“Първи Май“  №5, с.Селановци,общ. Оряхово

№6/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“ с.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.23, по ПУП-ПРЗ; ПИ 54020.502.807 по КККР на гр.Оряхово

№7/06.02.2023 г

„Реконструкция,ремонт и оборудване на сградите на ДГ „Дружба“ гр.Оряхово и ДГ „Пролет“гр.Оряхово, с цел внедряване на мерки за енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура Подобект №1 сграда на ДГ“Дружба“ гр.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.58, ПИ 54020.502.1078.1 гр.Оряхово

№8/06.02.2023 г

„Реконструкция,ремонт и оборудване на сградите на ДГ „Дружба“ гр.Оряхово и ДГ „Пролет“гр.Оряхово, с цел внедряване на мерки за енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура Подобект №2 сграда на ДГ“Пролет“ гр.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.105, ПИ 54020.501.484.1 гр.Оряхово

№9/28.02.2023 г

Еднофамилна жилищна сграда с гараж укрепване и надстрояване

Емил Борисов Радков

УПИ VIII-869, кв.132 на с.Остров, общ.Оряхово

№10/07.03.2023 г

„Фотоволтаична централа за производство на ел.енергия до 1 MW

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

УПИ I ПИ 54020.501.625 кв.230 гр.Оряхово

№11/13.03.2023 г

Допълващо застрояване:Три броя навеси

Ангел Георгиев Цанев

УПИ V-377,кв. 130 по плана на гр. Оряхово

№12/29.03.2023 г

„Външно ел.захранване с кабел НН 0,4 kVза захранване на Фотоволтаична централа до 150 KW за производство на ел.енергия

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ИНВЕСТ“ ООД

Ул.“Хемус“ с.Селановци

№13/04.04.2023 г

Фотоволтаична централа за производство на ел.енергия до 200 кW заедно с отклонение от ел.кабелна линия с кабел НН 0,4 кV

„Ток инвест“ ООД

УПИ I-916 в кв.61 на с.Селановци, общ.Оряхово

№14/25.04.2023 г.

СИЛОЗНО СТОПАНСТВО ОТ 10 БР. СИЛОЗИ

„КОЛЕНДРО“ ЕООД

54386.511.45 от КВС с.Остров, общ. Оряхово

 

№15/18.05.2023 г.

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА НА С.ЛЕСКОВЕЦ, ОБЩИНА ОРЯХОВО – ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП“

 

Община Оряхово

ул. „Дружба“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. ул.“Кокиче“ и ул.“Божур“ -  ПЪРВИ ЕТАП

ул.“Иглика“, ул.“Чавдар войвода“, ул.“Г.Димитров“, ул.“Еделвайс“ и ул.“Радецки“ -ВТОРИ ЕТАП на с. Лесковец, общ. Оряхово

 

№16/18.05.2023 г.

НАВЕС

Цветомир Валентинов Цеков

п.и. 70723.501.1431, УПИ ХII-1431, кв. 62 по плана на с. Селановци, общ. Оряхово

 

№17/19.06.2023 г.

„Изпълнение на мерки от плана за действие за опазване на белооката потапница“

Община Оряхово

поземлен имот с идентификатор 54386.14.20 по КККР на с. Остров общ. Оряхово, земеделски имот извън регулация.

№18/20.06.2023 г.

Навес с височина 2.40 м.

Полина Юриева Раклеова

п.и. 54020.501.2451, квартал 172, УПИ XXII 2451, гр.Оряхово, общ.Оряхово, обл.Враца

№19/22.06.2023 г.

„Автосервиз – контролно-диагостичен пункт за автомобили (пристройка и преустройство на съществуваща сграда)

Денислав Тошинов Стоянов

УПИ VII – 224 в кв.322, с.Селановци, общ. Оряхово

№20/14.07.2023 г.

Едноетажна еднофамилна жилищна сграда

Ани Русинова Пашова

УПИ XI-1033 в кв. 261, с.Селановци, общ.Оряхово п.и. 70723.501.1033

№21/15.08.2023 г.

Допълващо застрояване – навес в П.И. 54020.501.464, по КК на гр. Оряхово

Татяна Захариева Томова

П.И. 54020.501.464, по плана на гр. Оряхово

№22/ 01.09.2023г.

Рехабилитация на четвъртокласни общински пътища VRC 1128 /II-11/ Оряхово-Крушовене/ , с. Горни Вадин с. Долни Вадин/ II-11  от към 0+000 до км 8 + 200

Първи етап от 0+000 до км 5+020

Втори етап от км 5+020 до 8+200

Община Оряхово

четвъртокласни общински пътища VRC 1128 /II-11/ Оряхово-Крушовене/ , с. Горни Вадин с. Долни Вадин/ II-11  от към 0+000 до км 8 + 200

Първи етап от 0+000 до км 5+020

Втори етап от км 5+020 до 8+200

№23/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Гурко“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.502.2566 от КК на гр. Оряхово

№24/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Тотлебен“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.502.2517 от КК на гр. Оряхово

№25/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Сливнишка“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.503.2629 от КК на гр. Оряхово

№26/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Опълченска“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.503.2638 от КК на гр. Оряхово

№27/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Освобождение“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9042 и №54386.501.9043  от КК на с. Остров

№28/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Васил Коларов“, с. Остров

Община Оряхово

№ 54386.501.9062 и от ЗРП на с. Остров

№29/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Пейо Яворов“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9049 и от ЗРП на с. Остров

№30/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Тодор Каблешков“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9048 и от ЗРП на с. Остров

№31/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Чапаев“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9031 и №54386.501.9030  от ЗРП на с. Остров

№32/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Хан Аспарух“, с. Долни Вадин

Община Оряхово

П.И. №22321.501.9051 и №22321.501.9052 от ЗРП на с.Долни Вадин

№33/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Георги Димитров“, с. Горни Вадин

Община Оряхово

П.И. 16451.501.9029 от ЗРП на г. Горни Вадин

№34/ 25.09.2023г.

Подобряване инфраструктурата на гробищен парк, с. Селановци

Община Оряхово

П.И. 70723.83.469 по КК на с. Селановци, община Оряхово

№35/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул.“Леденика“ с. Горни Вадин

Община Оряхово

Ул. Леденика, с. Горни Вадин, Община Оряхово

№36/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на площад пред кметство с. Галово

Община Оряхово

П.И. 144.501.501 по КК на с. Галово, общ. Оряхово

№37/ 11.10.2023г.

Отводняване на улица „Георги Димитров“, с. Лесковец

Община Оряхово

№43400.804.61 от ЗРП на с. Лесковец, ул. „Георги Димитров“

№38/ 17.10.2023г.

Нов навес върху съществуваща стоманобетонова площадка в сектор „Н“ към винарна „Шато Бургозоне“

„БУРГОЗОНЕ“ ЕООД

П.И. 43400.5.143 от КК на с. Лесковец

№39/06.11.2023 г.

Изграждане на спортна площадка със специализирана  спортна настилка в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Селановци

Община Оряхово

УПИ – I – 1330, кв. 385, с. Селановци, ул. „ 1-ви Май“ №5

№40/07.11.2023 г.

„ Надстройка административно-битов сектор, жилище и стаи за гости към винарна „Ахинора“ с възможност за етапно изпълнение. Първи етап: Административно-битов сектор, жилище и стаи за гости; втори етап: стаи за гости“

„Винарска изба „Ахинора“ ЕООД

П.и. 70723.370.10 от КК на с. Селановци, общ. Оряхово

 

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2022г.

                               РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2023г.

 

№/дата

Вид на строежа

Местоположение

Възложител

Страничен надзор

РС

№1/10.02.2023г.

СУ “Христо Ботев“

УПИ I, кв.23 по ПУП-ПРЗ; ПИ 54020.502.807 по КККР на гр. Оряхово, ул.“Коста Лучев“ №23

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№6/06.02.2023г.

№2/10.02.2023г.

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

УПИ I-1330, кв.385,с.Селановци, ул.“Първи Май“ №5, общ.Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№5/06.02.2023г.

№3/10.02.2023г.

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“-салон

УПИ I-1330, кв.385,с.Селановци, ул.“Първи Май“ №5, общ.Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№4/06.02.2023г.

№4/16.03.2023г.

„Кабелно захранване 20 kV иБКТП 63 kVA , 20/0.4kV”

Имот №370009, м-ст „Старо село“ по КВС на с. Селановци, п.и. 70723.370.11 и 70723.370.10 по КККР и имот № 081017, м-ст „Греда“ по КВС на с.Селановци,общ. Оряхово

„Винарска изба Ахинора“ ЕООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№3/15.02.2011 г.

№5/07.04.2023г.

Административно делова сграда

ПИ № 54020.502.827 ул.“Коста Лулчев“ №20, гр.Оряхово

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

-

№6/28.04.2023г.

Жилищен блок на ул. „Иван Вазов“ №2 блок с 26 апартамента

ул. „Иван Вазов“

гр. Оряхово

Сдружение на собствениците

Инвест консултинг ЕООД- гр. Враца

 

№7/28.04.2023г.

Спортна база – с. Селановци

ПИ 70723.501.1798 с. Селановци- община Оряхово

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

 

№8/28.04.2023г.

Народно читалище „Самообразование 1894 г.“ ул.“Сергей Румянцев“ №11

ул.“Сергей Румянцев“ №11 с.Селановци

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

 

№9/14.07.2023 г.

Силозно стопанство, авторазтоварище, кантар с обслужваща сграда и трафопост

ПИ 54386.511.45 по КККР, местност „Край село“ в землище Остров, Община Оряхово

„Колендро“ ЕООД

„МК Надзор“ ООД

№11/13.08.2019 г.

№10/01.09.2023 г.

„Офис-сграда със санитарно битови помещения“

П.И. 54020.504.1946, ул.“Арх. Цолов“ № 148, гр. Оряхово

„РОСАГРО“ООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№20/15.09.2014 г.

№11/01.09.2023 г.

Подобект: „Трафопост тип БКТП БМ-01 – 160 KVA-20/0.4 KV и Външно Ел. захранване – кабелни линии HH и 20 KV

За Обект: „Офис сграда със санитарно битови помещения“

П.И. 54020.504.1946, 54020.504.1956; 54020.414.1, ул.“Арх. Цолов“ № 148, гр. Оряхово

„РОСАГРО“ООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№25/01.11.2023 г.

 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

       

№1/11.01.2022 г.

„Допълващо застрояване: гараж,навес,лятна кухня 1, лятна кухня 2

Николай Цветанов Методиев, Митка Георгиева Методиева

54020.502.1240 ул.Добруджа, гр.Оряхово

2/19.01.2022 г.

„Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW

Цветан Иванов Първанов

43400.704.200 ул.Христо Ботев, с.Лесковец

№3/20.01.2022 г.

Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покривна конструкция на сгради в УПИ V кв.307 по плана на с.Селановци

„ТЕКОН-ИНВЕСТ“ АД-Красимир Йорданов Русолов

70723.501.2169 ул.Сергей Румянцев, с.Селановци

№4/15.02.2022 г.

Преустройство на съществуваща сграда в игрална зала за хазартни игри- УПИ XIII-2448, кв.172 по плана на гр.Оряхово

Ангел Цветомиров Маринов

54020.501.2448 ул. „Арх.Цолов“ №102, гр. Оряхово

№5/22.02.2022 г.

Реконструкция на покривна жилищна сграда без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство УПИ XII в кв.13 на гр.Оряхово

Иван Илиев Иванов

54020.503.197 ул“Опълченска“ №1, гр.Оряхово

№6/01.03.2022 г.

Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ XVI-1552, 1548, кв.268, с.Селановци

Александър Илиев Алеков

Ул.Асен Златаров №8, с.Селановци

№7/12.04.2022 г.

Магазин за хранителни стоки

Емил Иванов Маринов

54020.502.772 „Коста Лучев“ №27, гр.Оряхово

№8/26.04.2022 г.

Масивна и ажурна ограда

Светослава Росенова Добрева, Петър Пециев Илиев

70723.501.716 ул.“Д.Благоев“ 28

С.Селановци, общ.Оряхово

№9/26.04.2022 г.

Фотоволтаична електрическа централа

Сашо Иванов Стефанов

70723.501.716 ул.“Скакуц“ 97

№10/17.05.2022

Преустройство и надстройка на жилищна сграда

Радка Красимирова Христова

54020.501.261 ул. „Христо Смирненски“ гр.Оряхово

№11/25.05.2022

Инсталация за производство на електроенергия,номинална генерирана мощност 30 KW

Светла Хрисимирова Вълова-Къдрева

70723.501.1389 ул.“Ал.Стамболийски“ №62

№12/25.05.2022

Фотоволтаична ел. централа до 30 KW за продаване

Валентин Климентов Петров

 

43400.704.290 ул.“Георги Димитров“ №16

№13/25.05.2022

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници до 30 KW за продажба“

Валентин Георгиев Иванов

43400.704.88 ул. „Христо Ботев“ № 44 в с.Лесковец

№14/25.05.2022

„Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на улична ВиК мрежа в южни жилищни квартали на територията на общ.Оряхово“

Община Оряхово

По улуците на южна зона на гр.Оряхово

№15/07.06.2022

„Инсталация за производство на ел. енергия към съществуващи сгради“ за собствени нужди и продажба

„Винарска изба Оряхово“ООД – собственик на имота с управител Георги Диков Диков

Ул. „22-ри Септември“ №36, гр. Оряхово, обл. Враца

№16/28.06.2022

Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW с местонахождение УПИ VI-1361, кв.263, ул.Виктор Юго“ №28

Виолета Вирошова Иванова

ул.Виктор Юго“ №28, с.Селановци, общ.Оряхово

№17/06.07.2022

„Лятна кухня“ (допълващо застрояване)

Александър Илиев Алеков

Ул. „Асен Златаров“ №8

С.Селановци, общ. Оряхово

№18/16.08.2022

Изграждане на лодкостоянка

Община Оряхово

УПИ XII в кв.16 от плана на грряхово

№19/22.08.2022

 

 

„ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 100KWP ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

43400.704.49, по плана на с.

Лесковец, община Оряхово

№20/30.08.2022

Фотоволтаична ел. инсталация на ел. енергия с мощност 29,7 KW

Радослав Владимиров Владимиров

70723.501.1630 по плана на с.Селановци

№21/13.09.2022

Фотоволтаична централа до 150 KW за производство на електрическа енергия

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ИНВЕСТ“ООД

70723.501.688, по плана на с.Селановци, община Оряхово

№22/19.09.2022

Инсталация за производство на ел.енергия към съществуваща сграда 30 KW

Георги Любомиров Николов

70723.501.56, по плана на с.Селановци, община Оряхово

№23/03.10.2022

Инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 1 MW

„АСЕТ КОНТРОЛ“ ООД

70723.501.1238, по плана на с.Селановци

№24/04.10.2022

Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 120 kWp"

Петьо Симеонов Борисов

70723.385.440, по плана на с. Селановци

№25/01.11.2022

Трафопост тип БКТП БМ-01-160 KVA-20/0.4 KV и външно ел.захранване- кабелни линии НН и 20 KV”

РОСАГРО“ ООД

54020.504.1946;54020.504.1956 и 54020.414.1 по плана на гр. Оряхово

№26/16.11.2022

КПИИ „Хале за селскостопанска техника“

Николай Любенов Димитров

ПИ 501.1100, УПИ ПИ 100, кв.364 по плана на с.Селановци, община Оряхово

№27/29.11.2022

„Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 29,7 kWp

Сандра Николова Топалска с учредено право на строеж на „СЕЛФОТ“ ООД с управител Олег Веселинов Модов

Идентификатор 70723.501.1604, ул „Първи Май“ №32 в с.Селановци, общ. Оряхово

№28/06.12.2022

Рехабилитация на ул. „Христо Смирненски“

Община Оряхово

Идентификатор 54020.501.1650 от КК на гр.Оряхово, ул. „Хр. Смирненски“

№29/06.12.2022

Рехабилитация на ул. „Капитан Петко Войвода“

Община Оряхово

Идентификатор 70723.501.9131 по плана на с.Селановци, Община Оряхово

№30/13.12.2022

Фотоволтаична центарала фериботен комплекс

„Фериботен комплекс“ АД

Идентификатор 54020.502.2439

 

2022г. регистър допускания

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2022 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Заповед №РД-08-1/12.01.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.716 УПИ ІХ-716 и Х-716 в квартал 361 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Скакуц“ №97

Сашо Иванов Стефанов

2

Зап.№РД-11-17/21.01.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с иден.№54020.501.285 по КК на гр.Оряхово в квартал №230 на гр.Оряхово с промяна предназначение и образуването на три нови УПИ в кв.230

гр.Оряхово

ул.”Христо Смирненски“№102

Асен Щерев Бошнаков

3

Зап.№РД-08-6/17.02.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Магазин за хранителни стоки“ в имот с иден.№54020.502.772 по КК на гр.Оряхово УПИ ХVІ в квартал №22 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Коста Лулчев“№27

Емил Иванов Маринов

4

Заповед №РД-08-12/21.03.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПР с обхват имот пл.№501.536 УПИ І-536 и имот пл.№501.535 УПИ ІІ-535 в квартал 28 по Регулационен план на с. Остров.

с.Остров

ул.”Сергей Румянцев“ №30

Никола Якимов Николов

5

Заповед №РД-08-13/23.03.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1361 УПИ VІ-1361 и VІІ-1361 в квартал 263 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Виктор Юго“ №28

Виолета Ворошова Иванова

6

Зап.№РД-08-17/06.04.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с пл.№54386.501.990 по кадастрална основа на с.Остров УПИ ХVІ; ХVІІ и ХVІІІ в квартал №62 на с.Остров.

с.Остров

ул.”Мак“ №21

Владислав Сергеев Стефанов

7

Зап.№РД-08-18/06.04.2022г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на действащ ПУП /ПР-ПЗ/ с обхват имот с пл.№54386.501.1029 по кадастрална основа на с.Остров УПИ ХІІІ и ХІV в квартал №54 на с.Остров.

с.Остров

ул.”Ген.Скобелев“ №6

Владислав Сергеев Стефанов

8

Заповед №РД-08-20/21.04.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1389 УПИ ІХ-1389 и Х-1389 в квартал 64 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №62

Светла Хрисимирова Вълова-Къдрева

9

Заповед №РД-08-21/21.04.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.571 УПИ ХХV-571 и ХХVІ-571 в квартал 341 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Капитан Петков Войвода“ №66

Деян Георгиев Георгиев

10

Заповед №РД-08-22/04.05.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1644; имот пл.№501.1645 и имот пл.№501.1646 УПИ ХХІ и ХХІІ в квартал 376 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.” Петко Д.Петков“ №33 №35

Петя Ангелова Илиева

Петра Стефанова Николова

Мирела Николаева Кючукова

Зорница Николаева Лешкова

Иванка Петрова Ниновска

Малина Петрова Кушева

11

Заповед №РД-08-32/17.06.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.142; УПИ ХІ-142 в квартал 18 по Застроително регулационен план на с. Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.” Любен Каравелов“ №1

Георги Костадинов Ангелов

Красимир Павлов Ангелов

12

Заповед №РД-08-38/11.07.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИ с обхват имот №70723.501.1100 УПИ ІІІ-110 и ІV-1100 в квартал 364 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Хан Аспарух“ №21

Николай Любенов Димитров

13

Заповед №РД-08-39/11.07.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот с иден.№54020.504.1971 УПИ ІІ в квартал 165 южна промишлена зонагр. Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Арх.Д.Цолов“ №136

„Ситомарк“ ЕООД

14

Заповед №РД-08-40/18.07.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИ с обхват имот №70723.501.520 УПИ VІІ-520 в квартал 350 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Стефан Стамболов“ №91

Росен Анатолиев Тошев

15

Заповед №РД-08-43/02.08.2022 г. наЗа Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПЗ с обхват имот пл.№501.2222 УПИ ХVІ-2222 в квартал 268 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златарев“ №6

Александър Илиев Алеков

16

Заповед №РД-08-56/03.10.2022 г. наКмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.51 УПИ ІІ-51 и имот пл.№501.52 УПИ ІІІ-52 в квартал 320 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Захари Стоянов“

Петър Борисов Кръстев

Николай Борисов Кръстев

Галина Борисова Кръстева

Юлиана Кирова Маринова

Милена Благоева Младенова

17

Заповед №РД-08-57/03.10.2022 г. наКмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.625 УПИ VІІ-625; VІІІ-625; ІХ-625 и ХХХ-625 в квартал 337 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Ангел Кънчев“№31

Зарко Рашков Илиев

Киро Рашков Илиев

18

Заповед №РД-08-58/04.10.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот с иден.№54020.504.1942 УПИ І в квартал 157 нагр. Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Арх.Д.Цолов“

„Нортуест транс“ ЕООД

19

Заповед №РД-08-59/13.10.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот с иден.№54020.503.141 УПИ ХІ; ХІІ и ХІІІ в квартал 2 нагр. Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Драгоман“

Лена Генчева Ганова;Цветелин Генчев Ганов;Валентина Генчева Милкова; Захарина Владимирова Пенчева и Симеонка Владимирова Илиева

20

Заповед №РД-08-60/21.10.2022 г. наЗа Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1332 УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване в квартал 307 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Стефан Стамболов“ №51

Община Оряхово

21

Заповед №РД-08-73/19.12.2022 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИ с обхват имот №70723.501.1714 УПИ V и имот №70723.502.2164 УПИ ІV в квартал 379 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Дунав“ ул.“Кап.П.Войвода“

Драгомир Илиев Димитров

2022г. Регистър за одобрени ПУП

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2022 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Зап.№РД-08-2/12.01.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на два нови кадастрални имота с №70723.501.1376, урегулиран в парц.IХ-1376 и №70723.501.1525, урегулиран в парц.VІІІ-1525 в кв.262 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Асен Златаров

Даниела Данова;Дора Велчева;Сашо и Румен Пешеви Илиеви

2

Зап.№РД-08-3/13.01.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез промяна в имотните граници между имоти №70723.501.830; №70723.501.832 и №70723.501.825 в кв.256 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски

Тошо Петров Сълов

3

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи на място два броя сгради: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.110.3 и Едноетажна сграда „лятна кухня“ с №70723.501.110.4 в имот №70723.501.110 /УПИ/ ХVІІ-110 в квартал 347 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Гео Милев” №6

Зорница Миткова Борисова

4

Зап.№РД-08-7/18.02.2022г. на За. Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП - План схема за изграждане на ел.захранване за обект в имот №54020.504.1946, УПИ ІV в кв.165 на „Южна промишлена зона гр.Оряхово“

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов

„РОСАГРО“ ООД

5

Зап.№РД-08-5/09.02.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.916, урегулиран в УПИ I-916 и УПИ XХІІІ-916 в кв.61 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ І-916 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.61

с.Селановци ул.Андрей Николов №1

Ток Инвест ООД

6

Зап.№РД-08-9/23.02.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.409, урегулиран в УПИ ІV-409 в кв.75 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ ІV-552 и УПИ ХХ-551 „за малкоетажно жилищно застрояване“   в кв.75

гр.Оряхово ул.Арх.Димитър Цолов №73

Община Оряхово

Любомир Георгиев Николов

7

Зап.№РД-08-11/02.03.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.716, урегулиран в УПИ IХ-716 и УПИ X-716 в кв.361 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ІХ-716 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.361

с.Селановци ул.Скакуц №97

Сашо Иванов Стефанов

8

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи на място два броя сгради: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.1202.1 и Едноетажнамасивна сграда „кафе аперитив“ с №70723.501.1202.3 в имот №70723.501.1202 /УПИ/ ХХХІІІ-1202 в квартал 366 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Андрей Николов” №45

Ивко Венков Руняшки

9

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща на място имотна граница от приложена регулация, между имот №501.144 и имот №501.145 /УПИ/ V;VІ и VІІ в квартал 143 по РП на с.Остров.

с.Остров ул.”Тракия”

Лорена Димитрова Бауренска и Георги Йорданов Варадинов

10

Зап.№РД-08-16/06.04.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.285 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ І; ІІ; ІІІ; ІV и V в кв.230 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І и УПИ ІІ   в кв.230

гр.Оряхово ул.Христо Смирненски

Асен Щерев Бошнаков

 

 

 

11

Зап.№РД-08-15/31.03.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.502.1221 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ ІІІ; ІV и VІ в кв.89 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв.89

гр.Оряхово ул.Силистра

Стефан Цветанов Атанасов

12

Зап.№РД-08-19/12.04.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.502.772 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ ХVІ с ново отреждане “За смесено жилищно застрояване и обществено обслужване“ в кв.22 на гр.Оряхово

гр.Оряхово ул.Коста Лулчев №27

Емил Иванов Маринов

13

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.165.4 в имот №70723.501.165 /УПИ/ ХІІ-165 в квартал 10 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Н.Й.Вапцаров” №2А

Илиян Йорданов Иванов

14

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроена сграда „Игрална зала за хазартни игри“ с №70723.501.2207.1 в имот №70723.501.2207 /УПИ/ ХХІІІ „За КОО“ в квартал 352 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Белослатинска” №2А

„ДИ СИ ВИ КОМЕРС“ ООД

15

Зап.№РД-08-23/05.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обединяване на имот №70723.501.1552 и имот №70723.501.1548 в един нов имот с №70723.501.2222 /УПИ/ ХVІ в квартал 268 по ЗРП на   с.Селановци.

с.Селановци ул.”Асен Златаров” №6

Александър Илиев Алеков

16

Зап.№РД-08-25/09.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на имот №70723.501.56 от приложена регулация на УПИ-ХХ и УПИ-ХХІ в квартал 320 по ЗРП на с.Селановци на два нови имота с кад.№70723.501.55 и кад.№70723.501.56

с.Селановци ул.”Скакуц” №29

Георги Любомиров Николов

 

 

 

17

Зап.№РД-08-26/10.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1361, урегулиран в УПИ VI-1361 и УПИ VІІ-1361 в кв.263 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ VІ-1361 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.263

с.Селановци ул.Виктор Юго №28

Виолета Ворошова Иванова

18

Зап.№РД-08-28/12.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1389, урегулиран в УПИ ІХ-1389 и УПИ Х-1389 в квартал 64 по ЗРП на с.Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ІХ-1389 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.64

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски №62

Светла Хрисимирова Вълова - Къдрева

19

Зап.№РД-08-29/18.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.1029, урегулиран в УПИ ХІІІ-1029 и УПИ ХІV-1029 в квартал 54 по ЗРП на с.Остров, чрез обединяването им в един УПИ ХІІІ-1029 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.54

с.Остров ул.Ген.

Скобелев

Владислав Сергеев Стефанов

20

Зап.№РД-08-30/18.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.990, урегулиран в УПИ ХVІ-990; УПИ ХVІІ-990 и УПИ ХVІІІ-990 в квартал 62 по ЗРП на с.Остров, чрез обединяването им в един УПИ ХVІ-990 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.62

с.Остров ул.Мак

Владислав Сергеев Стефанов

21

Зап.№РД-08-34/27.06.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на имот №22321.501.248на четири отделни имоти скад.№22321.501.248 кад.№22321.501.249 кад.№22321.501.250 и кад.№22321.501.338 в съответствие със съществуващи на място имотни граници в квартал 16 по ЗРП на с.Долни Вадин

с.Долни Вадин

Радул Тодоров; Детелина Янкова; Биляна Радославова; Зоя Георгиева

22

Зап.№РД-08-44/03.08.2022г. наЗа Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.571, урегулиран в УПИ ХХV-571 и УПИ ХХVІ-571 в квартал 341 по ЗРП на с.Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ХХVІ-571 с ново отреждане „за фотоволтайчна централа“ в кв.341

с.Селановци ул.Капитан Петко Войвода №66

Деян Георгиев Георгиев

23

Зап.№РД-08-45/03.08.2022г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имоти с №70723.501.1644 №70723.501.1645 и №70723.501.1646, урегулирани в УПИ ХХІ-1645,1646 и УПИ ХХІІ-1644,1646 в квартал 376 по ЗРП на с.Селановци, чрез новополучени УПИ ХХІ-1645 и УПИ ХХІІ-1644 в кв.376

с.Селановци ул.Петко Д.Петков

Петя Ангелова Илиева

24

Зап.№РД-08-49/16.08.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за п.и. №54020.502.1462 и п.и. №54020.502.1486 по КК на гр.Оряхово в един УПИ ХІІ с ново отреждане “За съоръжение за канализация, лодкостоянка и озеленяване“ в кв.16 на гр.Оряхово

гр.Оряхово ул.Дунав

Община Оряхово

25

Зап.№РД-08-55/30.09.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за п.и. №54020.504.1971 по КК на гр.Оряхово УПИ ІІ с отреждане “За производствена, складова и търговска дейност“ на два нови УПИ ІІ и VІ без промяна на отреждането и улица в кв.165 на южна промишлена зона на гр.Оряхово

гр.Оряхово ул.Арх.Цолов

СИТОМАРКЕООД

26

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи жилищни сгради с №70723.501.1718.1 и №70723.501.1718.7 в имот №70723.501.1718 /УПИ/ V-1718 в квартал 377 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Кап.Петко Войвода” №19

Веселин Крумов Вълчев

27

Зап.№РД-11-65/16.11.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП / ПЗ/ в частта му за имот с №70723.501.1100, урегулирани в УПИ ІІІ-1100 и УПИ ІV-1100 в квартал 366   по ЗРП на с.Селановци, чрез промяна в отреждане на УПИ ІІІ-1100 „За жилищно и складово застрояване“ в кв.364

с.Селановци ул.Хан Аспарух

Николай Любенов Димитров

 

 

28

Зап.№РД-08-66/16.11.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /План за регулация и застрояване/ в частта му за УПИ І в кв.307 на два нови УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване“ и УПИ VІІ „За аптека“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.Стефан Стамболов №51

Община Оряхово

29

Зап.№РД-08-67/16.11.2022г. на Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на нов п.и. с кад.70723.501.2223, урегулиран в парц.VІІ „За аптека“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.“Ст.Стамболов“ №51

Община Оряхово

30

Зап.№РД-08-70/17.11.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за п.и. №54020.503.141 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИХІ; ХІІ и ХІІІ на два нови УПИ ХІ и УПИ ХІІ, без промяна на отреждането в кв.2 на гр.Оряхово

гр.Оряхово ул.Драгоман №21

Лена Генчева Ганова; Цветелин Генчев Ганов и др.

31

Зап.№РД-08-72/07.12.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за п.и. №16451.501.142, урегулиран в УПИ ХІ на два нови УПИ ХІ и УПИ ХІІ, без промяна на отреждането в кв.18 на с.Горни Вадин

с.Горни Вадин ул.“Любен Каравелов“ №1

Георги Костадинов Ангелов и др.

32

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи жилищна с №70723.501.290.1 и второстепенна сграда с №70723.501.290.3 в имот №70723.501.290 /УПИ/ ХХІV-290 в квартал 323 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Никола Вапцаров” №24

Вержиния Иванова Иванова

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024