регистър РС-2024

Създадена на Четвъртък, 20 Юни 2024

                                    РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2024г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/02.01.2024 г.

„Лятна кухня“

Петя Рускова Асенова

п.и. 501.1151 от Кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово,урегулиран в УПИ XII–1151 в кв.368 от подробния устройствен план на селото.

№2/09.01.2024 г.

“ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА КЪМ СУ “ХРИСТО БОТЕВ” - ГР. ОРЯХОВО, УЛ. „КОСТА ЛУЛЧЕВ“ №23”

 

СУ „Христо Ботев“ гр. Оряхово

Ул. Коста Лулчев“ № 23, гр. Оряхово

№3/09.01.2024 г.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА КЪМ НУ "СВ. СВ. КИРИЛ МЕТОДИЙ", ГР. ОРЯХОВО, УЛ. "ДЕВЕТИ НОЕМВРИ" №23”

 

НУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Оряхово

инд. №54020.502.943, в УПИ I-943, КВ. 60, ГР. ОРЯХОВО, ОБЩ. ОРЯХОВО, ОБЛ. ВРАЦА, УЛ. „ДЕВЕТИ НОЕМВРИ“ №23

№4/12.01.2024 г.

„ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ до 199,65 kWp за продажба и нова кабелна линия НН от ново ГЕТ, монтирано на фасадата на съществуващ ТП 30 в с.Селановци до ново ГРТ, монтирано в УПИ XXVI – 571 в кв.341 по плана на с. Селановци.“

„ФВЦ“ ЕООД

п.и. 501.571 по кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово, урегулиран в УПИ XXVI - 571 в кв.341 от подробния устройствен план на селото

№5/02.02.2024 г.

Жилищна сграда

Сашо Пешов Кирков

п.и. 501.385 от Кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово, урегулиран в УПИ VII–385 в кв.335 от подробния устройствен план на селото.

№6/25.03.2024 г.

Преустройство на предавателно-приемателна станция 5670

Лилия Добрева Спасова – „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

54020.501.505.1 по КК и КР на гр. Оряхово, УПИ XII в кв.83 `

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/02.04.2024г.

Енергийно обследване за подобряване енергийната ефективност на уличното осветление в общ. Оряхово и въвеждане на мерки за енергийната ефективност на системата за улично осветление

Гр. Оряхово

С. Селановци

С. Лесковец

Община Оряхово

 

 

№8/02.04.2024г

Енергийно обследване за подобряване енергийната ефективност на уличното осветление в общ. Оряхово и въвеждане на мерки за енергийната ефективност на системата за улично осветление

с. Галово

с. Остров

с. Г. Вадин

с. Д. Вадин

Община Оряхово

 

 

№9/14.05.2024г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№10/11.06.2024г.

Подземна кабелна връзка с кабел СР.Н за БКТП в имот №54020.501.625 и ново Ж.Р. в оста на вл. Анжело 20KV за „ Захранване на фотоволтаична централа

 

„Външно електро захранване с кабел HH-1kV за гараж с идентификатор 54020.503.666.2.2, находящ се в п.и. 54020.503.666 от КК на ул.“Андрей Чапразов“, гр. Оряхово“

„ФТЕЦ ОРЯХОВО“ ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД и ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. „Андрей Чапразов“, гр. Оряхово

№11/18.06.2024г.

„Довеждащ път от Клетка №1 на РДНО-Оряхово до обект

„Инсталация за предварително третиране на смесено събран зелен отпадък“, разположени на територията на община Оряхово“

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Гр. Оряхово, м. Марков баир, землище Оряхово

№12/18.06.2024г.

„ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 2990kW, БКТП 3150 kVa, 20/0,8 kW и 1x5 kVa

„БИЛД ФОР Ю“ ООД гр. София

Гр. Оряхово, п.и.54020.501.1517

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024