РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2023г

Създадена на Вторник, 14 Ноември 2023

                                    РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ - 2023г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/05.01.2023 г

Външно електрозахранване с кабел НН на фотоволтаична централа до 100 KWP за производство на ел. енергия

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

43400.804.8 ул.“Георги Димитров“

№2/24.01.2023 г

Обществена тоалетна

Община Оряхово

ПИ 54020.502.1446 гр.Оряхово

№3/24.01.2023 г

„Работен проект за изграждане на клетка № 3 на регионално депо за неопасни отпадъци – Община Оряхово

Община Оряхово

ПИ 54020.71.91 м-ст Марков баир“ землище общ. Оряхово

№4/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на физ.салон към ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Селановци

Община Оряхово

Ул.“Първи Май“  №5, с.Селановци,общ. Оряхово

№5/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Селановци

Община Оряхово

Ул.“Първи Май“  №5, с.Селановци,общ. Оряхово

№6/06.02.2023 г

Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“ с.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.23, по ПУП-ПРЗ; ПИ 54020.502.807 по КККР на гр.Оряхово

№7/06.02.2023 г

„Реконструкция,ремонт и оборудване на сградите на ДГ „Дружба“ гр.Оряхово и ДГ „Пролет“гр.Оряхово, с цел внедряване на мерки за енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура Подобект №1 сграда на ДГ“Дружба“ гр.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.58, ПИ 54020.502.1078.1 гр.Оряхово

№8/06.02.2023 г

„Реконструкция,ремонт и оборудване на сградите на ДГ „Дружба“ гр.Оряхово и ДГ „Пролет“гр.Оряхово, с цел внедряване на мерки за енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура Подобект №2 сграда на ДГ“Пролет“ гр.Оряхово

Община Оряхово

УПИ I, кв.105, ПИ 54020.501.484.1 гр.Оряхово

№9/28.02.2023 г

Еднофамилна жилищна сграда с гараж укрепване и надстрояване

Емил Борисов Радков

УПИ VIII-869, кв.132 на с.Остров, общ.Оряхово

№10/07.03.2023 г

„Фотоволтаична централа за производство на ел.енергия до 1 MW

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

УПИ I ПИ 54020.501.625 кв.230 гр.Оряхово

№11/13.03.2023 г

Допълващо застрояване:Три броя навеси

Ангел Георгиев Цанев

УПИ V-377,кв. 130 по плана на гр. Оряхово

№12/29.03.2023 г

„Външно ел.захранване с кабел НН 0,4 kVза захранване на Фотоволтаична централа до 150 KW за производство на ел.енергия

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ИНВЕСТ“ ООД

Ул.“Хемус“ с.Селановци

№13/04.04.2023 г

Фотоволтаична централа за производство на ел.енергия до 200 кW заедно с отклонение от ел.кабелна линия с кабел НН 0,4 кV

„Ток инвест“ ООД

УПИ I-916 в кв.61 на с.Селановци, общ.Оряхово

№14/25.04.2023 г.

СИЛОЗНО СТОПАНСТВО ОТ 10 БР. СИЛОЗИ

„КОЛЕНДРО“ ЕООД

54386.511.45 от КВС с.Остров, общ. Оряхово

 

№15/18.05.2023 г.

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА НА С.ЛЕСКОВЕЦ, ОБЩИНА ОРЯХОВО – ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП“

 

Община Оряхово

ул. „Дружба“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. ул.“Кокиче“ и ул.“Божур“ -  ПЪРВИ ЕТАП

ул.“Иглика“, ул.“Чавдар войвода“, ул.“Г.Димитров“, ул.“Еделвайс“ и ул.“Радецки“ -ВТОРИ ЕТАП на с. Лесковец, общ. Оряхово

 

№16/18.05.2023 г.

НАВЕС

Цветомир Валентинов Цеков

п.и. 70723.501.1431, УПИ ХII-1431, кв. 62 по плана на с. Селановци, общ. Оряхово

 

№17/19.06.2023 г.

„Изпълнение на мерки от плана за действие за опазване на белооката потапница“

Община Оряхово

поземлен имот с идентификатор 54386.14.20 по КККР на с. Остров общ. Оряхово, земеделски имот извън регулация.

№18/20.06.2023 г.

Навес с височина 2.40 м.

Полина Юриева Раклеова

п.и. 54020.501.2451, квартал 172, УПИ XXII 2451, гр.Оряхово, общ.Оряхово, обл.Враца

№19/22.06.2023 г.

„Автосервиз – контролно-диагостичен пункт за автомобили (пристройка и преустройство на съществуваща сграда)

Денислав Тошинов Стоянов

УПИ VII – 224 в кв.322, с.Селановци, общ. Оряхово

№20/14.07.2023 г.

Едноетажна еднофамилна жилищна сграда

Ани Русинова Пашова

УПИ XI-1033 в кв. 261, с.Селановци, общ.Оряхово п.и. 70723.501.1033

№21/15.08.2023 г.

Допълващо застрояване – навес в П.И. 54020.501.464, по КК на гр. Оряхово

Татяна Захариева Томова

П.И. 54020.501.464, по плана на гр. Оряхово

№22/ 01.09.2023г.

Рехабилитация на четвъртокласни общински пътища VRC 1128 /II-11/ Оряхово-Крушовене/ , с. Горни Вадин с. Долни Вадин/ II-11  от към 0+000 до км 8 + 200

Първи етап от 0+000 до км 5+020

Втори етап от км 5+020 до 8+200

Община Оряхово

четвъртокласни общински пътища VRC 1128 /II-11/ Оряхово-Крушовене/ , с. Горни Вадин с. Долни Вадин/ II-11  от към 0+000 до км 8 + 200

Първи етап от 0+000 до км 5+020

Втори етап от км 5+020 до 8+200

№23/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Гурко“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.502.2566 от КК на гр. Оряхово

№24/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Тотлебен“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.502.2517 от КК на гр. Оряхово

№25/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Сливнишка“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.503.2629 от КК на гр. Оряхово

№26/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Опълченска“, гр. Оряхово

Община Оряхово

№54020.503.2638 от КК на гр. Оряхово

№27/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Освобождение“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9042 и №54386.501.9043  от КК на с. Остров

№28/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Васил Коларов“, с. Остров

Община Оряхово

№ 54386.501.9062 и от ЗРП на с. Остров

№29/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Пейо Яворов“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9049 и от ЗРП на с. Остров

№30/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Тодор Каблешков“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9048 и от ЗРП на с. Остров

№31/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Чапаев“, с. Остров

Община Оряхово

№54386.501.9031 и №54386.501.9030  от ЗРП на с. Остров

№32/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Хан Аспарух“, с. Долни Вадин

Община Оряхово

П.И. №22321.501.9051 и №22321.501.9052 от ЗРП на с.Долни Вадин

№33/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул. „Георги Димитров“, с. Горни Вадин

Община Оряхово

П.И. 16451.501.9029 от ЗРП на г. Горни Вадин

№34/ 25.09.2023г.

Подобряване инфраструктурата на гробищен парк, с. Селановци

Община Оряхово

П.И. 70723.83.469 по КК на с. Селановци, община Оряхово

№35/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на ул.“Леденика“ с. Горни Вадин

Община Оряхово

Ул. Леденика, с. Горни Вадин, Община Оряхово

№36/ 26.09.2023г.

Основен ремонт на площад пред кметство с. Галово

Община Оряхово

П.И. 144.501.501 по КК на с. Галово, общ. Оряхово

№37/ 11.10.2023г.

Отводняване на улица „Георги Димитров“, с. Лесковец

Община Оряхово

№43400.804.61 от ЗРП на с. Лесковец, ул. „Георги Димитров“

№38/ 17.10.2023г.

Нов навес върху съществуваща стоманобетонова площадка в сектор „Н“ към винарна „Шато Бургозоне“

„БУРГОЗОНЕ“ ЕООД

П.И. 43400.5.143 от КК на с. Лесковец

№39/06.11.2023 г.

Изграждане на спортна площадка със специализирана  спортна настилка в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Селановци

Община Оряхово

УПИ – I – 1330, кв. 385, с. Селановци, ул. „ 1-ви Май“ №5

№40/07.11.2023 г.

„ Надстройка административно-битов сектор, жилище и стаи за гости към винарна „Ахинора“ с възможност за етапно изпълнение. Първи етап: Административно-битов сектор, жилище и стаи за гости; втори етап: стаи за гости“

„Винарска изба „Ахинора“ ЕООД

П.и. 70723.370.10 от КК на с. Селановци, общ. Оряхово

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024