2023г. рег. допускания

Създадена на Петък, 01 Декември 2023

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на ПУП и ОУП

на територията на община Оряхово

2023 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Зап.№РД-08-7/24.03.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „фотоволтаична централа“ в УПИ ХХІІ-273 и УПИ І-268 в квартал №126 на с.Остров общ.Оряхово обл.Враца

с.Остров

ул.”Райко Даскалов“№3

Марий Иванов Славчев

2

Зап.№РД-08-9/28.04.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Автосервиз“ в имот 501.244 УПИ VІІ-244 в квартал 322 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Любен Каравелов“ №34

Денислав Тошинов Стоянов

3

Заповед №РД-08-11/19.05.2023 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.31; УПИ VІІІ в квартал 18 по Застроително регулационен план на с. Долни Вадин.

с.Долни Вадин

ул.” Младен Павлов“ №7

Община Оряхово

4

Зап.№РД-08-13/07.06.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1301 и имот пл.№70723.501.1302; УПИ ХVІ; ХVІІ; ХVІІІ и ХІХ в квартал 372 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Кап.Петко Войвода“ №34

Малина Неделкова Симеонова

5

Зап.№РД-08-14/15.06.2023г.

За.Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница“ в имот №54386.14.20 по ККиКР на с.Остров общ.Оряхово обл.Враца.

с.Остров

 

Сдружение Добри алтернативи

Гр.София

6

Зап.№РД-08-17/20.06.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПР с обхват имот пл.№54386.501.353 и имот пл.№54386.501.354; УПИ Х и ХІ в квартал 98 по Регулационен план на с.Остров.

с.Остров

ул.”Плиска“ №13

Николай Иванов Пурчев

7

Заповед №РД-08-20/04.07.2023 г. на Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот иден.№54020.502.1061; УПИ І в квартал 98 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Радецки“ №40

Община Оряхово

8

Зап.№РД-08-21/05.07.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Пристройка към магазин“ в имот №70723.501.2208 УПИ ХІ в квартал 61 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №72-74

Десислав Ивков Руняшки

9

Зап.№РД-08-24/21.07.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-План схема за изграждане на подземен ел.кабел, свързващ новопроектиран трафопост в УПИ ІІ-191 в кв.33 със стоманорешетъчен стълб в с.Долни Вадин общ.Оряхово обл.Враца

с.Долни Вадин ул.”Паисий Хилендарски“ №3

„ПАРК-АБ“ ЕООД

10

Заповед №РД-08-27/08.08.2023 г. На За Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.541; УПИ ХІ в квартал 12 по Застроително регулационен план на с.Горни Вадин.

с.Горни Вадин

ул.” Леденика“

Община Оряхово

11

Заповед №РД-08-31/15.08.2023 г. наЗа Кмета на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот иден.№54020.502.1106; УПИ ХІ в квартал 57 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Витоша“ №7

Маргарита Николова Ангелова

12

Зап.№РД-08-37/25.10.2023г.

на Врид.Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.1561 и имот пл.№70723.501.1562; УПИ VІІ; VІІІ и ІХ в квартал 266 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златаров“ №11

Анета Симеонова Глухарева

Малина Симеонова Киколова

13

Зап.№РД-08-38/25.10.2023г.

на Врид.Кмет на Община Оряхово

Изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№70723.501.604 и имот пл.№70723.501.605; УПИ VІІ и VІІІ в квартал 342 по Застроително регулационен план на с.Селановци.

с.Селановци

ул.”Кап.Петко Войвода“

Румяна Кръстева Иванова

14

Зап.№РД-08-44/21.11.2023г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „фотоволтаична централа“ в имот с идн.№54020.501.1517 УПИ І в квартал №174 на гр.Оряхово обл.Враца

гр.Оряхово

ул.”Сергей Румянцв“№110

„БИЛТ ФОР Ю“ООД

15

Заповед №РД-08-48/01.12.2023 г. наКмета на Община Оряхово

Е отказано разрешение за изработване на ЧИ на ПУП-ПРЗ, отнасящ се за ЧИ на ПУР на ул.“Неофит Бозвели“ в участъка от о.т.№798-822, 797-824 и дворищна регулация и застрояване на УПИ І-464 в кв.228 на гр.Оряхово.

гр.Оряхово

ул.” Неофит Бозвели“

Татяна Захариева Томова

Петя Захариева Христова

Спаска Йорданова Димитрова

 

16

17

Решение№564 от Протокол №60/27.07.2023г. на Общ. съвет Оряхово

ЧИ на ОУП с обхват п.и.70723.68.1; 70723.68.15; 70723.68.16; 70723.68.18 и 70723.68.56 по КК землище с.Селановци общ.Оряхово

с.Селановци

„МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ “ ООД

18

Решение№24 от Протокол №3/30.11.2023г. на Общ. съвет Оряхово

Разрешено изработване на ПУП-Парцеларен план за кабелна линия 20kv за присъединяване на п.и.70723.68.100; 70723.68.116; 70723.68.15; 70723.68.16 и 70723.68.18 по КК землище с.Селановци към подстанция гр.Оряхово

с.Селановци

гр.Оряхово

„МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ “ ООД

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024