2022г. Регистър за одобрени ПУП

Създадена на Петък, 20 Май 2022

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2022 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Зап.№РД-08-2/12.01.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на два нови кадастрални имота с №70723.501.1376, урегулиран в парц.IХ-1376 и №70723.501.1525, урегулиран в парц.VІІІ-1525 в кв.262 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Асен Златаров

Даниела Данова;Дора Велчева;Сашо и Румен Пешеви Илиеви

2

Зап.№РД-08-3/13.01.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез промяна в имотните граници между имоти №70723.501.830; №70723.501.832 и №70723.501.825 в кв.256 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски

Тошо Петров Сълов

3

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи на място два броя сгради: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.110.3 и Едноетажна сграда „лятна кухня“ с №70723.501.110.4 в имот №70723.501.110 /УПИ/ ХVІІ-110 в квартал 347 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Гео Милев” №6

Зорница Миткова Борисова

4

Зап.№РД-08-7/18.02.2022г. на За. Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП - План схема за изграждане на ел.захранване за обект в имот №54020.504.1946, УПИ ІV в кв.165 на „Южна промишлена зона гр.Оряхово“

гр.Оряхово ул.Арх.Д. Цолов

„РОСАГРО“ ООД

5

Зап.№РД-08-5/09.02.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.916, урегулиран в УПИ I-916 и УПИ XХІІІ-916 в кв.61 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ І-916 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.61

с.Селановци ул.Андрей Николов №1

Ток Инвест ООД

6

Зап.№РД-08-9/23.02.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.409, урегулиран в УПИ ІV-409 в кв.75 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ ІV-552 и УПИ ХХ-551 „за малкоетажно жилищно застрояване“   в кв.75

гр.Оряхово ул.Арх.Димитър Цолов №73

Община Оряхово

Любомир Георгиев Николов

7

Зап.№РД-08-11/02.03.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.716, урегулиран в УПИ IХ-716 и УПИ X-716 в кв.361 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ІХ-716 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.361

с.Селановци ул.Скакуц №97

Сашо Иванов Стефанов

8

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи на място два броя сгради: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.1202.1 и Едноетажнамасивна сграда „кафе аперитив“ с №70723.501.1202.3 в имот №70723.501.1202 /УПИ/ ХХХІІІ-1202 в квартал 366 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Андрей Николов” №45

Ивко Венков Руняшки

9

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща на място имотна граница от приложена регулация, между имот №501.144 и имот №501.145 /УПИ/ V;VІ и VІІ в квартал 143 по РП на с.Остров.

с.Остров ул.”Тракия”

Лорена Димитрова Бауренска и Георги Йорданов Варадинов

10

Зап.№РД-08-16/06.04.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.501.285 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ І; ІІ; ІІІ; ІV и V в кв.230 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ І и УПИ ІІ   в кв.230

гр.Оряхово ул.Христо Смирненски

Асен Щерев Бошнаков

 

 

 

11

Зап.№РД-08-15/31.03.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.502.1221 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ ІІІ; ІV и VІ в кв.89 на гр.Оряхово, чрез образуване на два нови УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв.89

гр.Оряхово ул.Силистра

Стефан Цветанов Атанасов

12

Зап.№РД-08-19/12.04.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.502.772 по КК на гр.Оряхово, урегулиран в УПИ ХVІ с ново отреждане “За смесено жилищно застрояване и обществено обслужване“ в кв.22 на гр.Оряхово

гр.Оряхово ул.Коста Лулчев №27

Емил Иванов Маринов

13

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.165.4 в имот №70723.501.165 /УПИ/ ХІІ-165 в квартал 10 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Н.Й.Вапцаров” №2А

Илиян Йорданов Иванов

14

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроена сграда „Игрална зала за хазартни игри“ с №70723.501.2207.1 в имот №70723.501.2207 /УПИ/ ХХІІІ „За КОО“ в квартал 352 по ЗРП на с.Селановци.

с.Селановци ул.”Белослатинска” №2А

„ДИ СИ ВИ КОМЕРС“ ООД

15

Зап.№РД-08-23/05.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез обединяване на имот №70723.501.1552 и имот №70723.501.1548 в един нов имот с №70723.501.2222 /УПИ/ ХVІ в квартал 268 по ЗРП на   с.Селановци.

с.Селановци ул.”Асен Златаров” №6

Александър Илиев Алеков

16

Зап.№РД-08-25/09.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на имот №70723.501.56 от приложена регулация на УПИ-ХХ и УПИ-ХХІ в квартал 320 по ЗРП на с.Селановци на два нови имота с кад.№70723.501.55 и кад.№70723.501.56

с.Селановци ул.”Скакуц” №29

Георги Любомиров Николов

 

 

 

17

Зап.№РД-08-26/10.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1361, урегулиран в УПИ VI-1361 и УПИ VІІ-1361 в кв.263 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ VІ-1361 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.263

с.Селановци ул.Виктор Юго №28

Виолета Ворошова Иванова

18

Зап.№РД-08-28/12.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.1389, урегулиран в УПИ ІХ-1389 и УПИ Х-1389 в квартал 64 по ЗРП на с.Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ІХ-1389 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.64

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски №62

Светла Хрисимирова Вълова - Къдрева

19

Зап.№РД-08-29/18.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.1029, урегулиран в УПИ ХІІІ-1029 и УПИ ХІV-1029 в квартал 54 по ЗРП на с.Остров, чрез обединяването им в един УПИ ХІІІ-1029 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.54

с.Остров ул.Ген.

Скобелев

Владислав Сергеев Стефанов

20

Зап.№РД-08-30/18.05.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.990, урегулиран в УПИ ХVІ-990; УПИ ХVІІ-990 и УПИ ХVІІІ-990 в квартал 62 по ЗРП на с.Остров, чрез обединяването им в един УПИ ХVІ-990 „за малкоетажно жилищно застрояване“ в кв.62

с.Остров ул.Мак

Владислав Сергеев Стефанов

21

Зап.№РД-08-34/27.06.2022г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на имот №22321.501.248на четири отделни имоти скад.№22321.501.248 кад.№22321.501.249 кад.№22321.501.250 и кад.№22321.501.338 в съответствие със съществуващи на място имотни граници в квартал 16 по ЗРП на с.Долни Вадин

с.Долни Вадин

Радул Тодоров; Детелина Янкова; Биляна Радославова; Зоя Георгиева

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022