Допускане, разрешаване,създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово-2021г.

Създадена на Сряда, 01 Декември 2021

 

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2021 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Заповед №РД-08-2/29.01.2021 г. на За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.180 УПИ VІ-180 и ІХ-180 в квартал 13 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Александър Стамболийски“ №106 б

Росен Жеков Добрев

2

Заповед №РД-08-7/23.02.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение и изработване на ПУП- План Схема за ел.захранване на обект в УПИ ІХ„Филиал за спешна медицинска помощ“ в квартал 172 в имот с иден.№54020.501.616 по КККР на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Панорамна“

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

3

Заповед №РД-08-8/23.02.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за имот с иден.№54020.503.307 по КККР на гр.Оряхово УПИ ХХХІ-307 и ХХХІІ-307 в квартал 126 по ЗРП на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Чорбаджи Цеко Вълчев“

Донка Матеева Пацева;   Милен Михайлов Маринов и Анна Михайлова Дюлгерова

4

Заповед №РД-08-16/18.03.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение и изработване на ПУП- План Схема за ел.захранване на обект в УПИ ХІV„За модулна преместваема лаборатория“ в квартал 172 в имот с иден.№54020.501.615 по КККР на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Панорамна“

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

5

Заповед №РД-08-21/19.04.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1552 и пл.№501.1548 УПИ ХVІ; ХVІІ и ХVІІІ в квартал 268 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златаров“ №8

Александър Илиев Алеков

6

Заповед №РД-08-22/19.04.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИ за строеж „Складове за прикачна селскостопанска техника“ в имот №70723.393.63 м-т. Дърварски път стопански двор с. Селановци.

м-т. Дърварски път стопански двор с. Селановци.

„АГРОГЕОМЕТ-М“ ЕООД

7

Заповед №РД-08-25/22.04.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-План схема за обект на техническата инфраструктура за водоснабдяване на имот №54386.511.45 в м-т. „Край село“ стопански двор с.Остров.

м-т. Край село стопански двор с.Остров

„КОЛЕНДРО“ ЕООД

8

Заповед №РД-08-31/26.05.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП- ПРЗ с обхват имот №501.209 УПИ І „За магазин“ в квартал 23 на с.Долни Вадин

с.Долни Вадин

ул.”Хан Аспарух“№40

Любослав Иванов Любенов

9

Заповед №РД-08-32/04.06.2021 г. На За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.182 УПИ ІІ-182 и ІІІ-182 в квартал 291 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Александър Стамболийски“ №123

Росен Жеков Добрев

 

10

Заповед №РД-08-34/04.06.2021 г. На За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.432 УПИ ХV“За автоспирка“ в квартал 18 по Регулационен план на с.Галово

с.Галово ул.”Георги Димитров“

Община Оряхово

11

Заповед №РД-08-35/04.06.2021 г. на За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори №54020.501.255; №54020.501.256; №54020.501.257; №54020.501.604 и; №54020.501.270 по КККР на гр.Оряхово УПИ І За жилищно строителство в квартал 102 по ЗРП на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Юрий Венелин“ №3

Пламен Емилов Иванов

12

 

Решение №321 от Протокол №23/27.05.2021 г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изработване на ПУП-Парцеларен план с обхват п.и. 54020.72.435; 54020.72.367 и 54020.72.434 по КК и КР на гр.Оряхово м. Марков баир землище гр.Оряхово

гр.Оряхово м. Марков баир

Община Оряхово

13

Заповед №РД-08-43/23.06.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.733 УПИ І-733,734 и ХVІІ-733 в квартал 356 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Хан Аспарух“ №35

Русин Петров Джакерски

14

Заповед №РД-08-53/21.09.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1376 и имот 501.1525 УПИ VІІІ и ІХ в квартал 262 по Застроително регулационен план   на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Асен Златаров“ №20 и №22

Даниела Кръстева Данова

Дора Ненкова Велчева

Сашо Пешев Илиев

Румен Пешев Илиев

15

Заповед №РД-08-55/29.09.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-План схема за обект на техническата инфраструктура за - преместване на част от въздушен ел.провод „Селановци“ 20 kV през п.и. 70723.393.4 и п.и.70723.393.63 от КК на с.Селановци общ. Оряхово.

м-т. Дърварски път с.Селановци

АГРОГЕОМЕТ - М” ЕООД

16

Заповед №РД-08-56/29.09.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.64 УПИ ХV в квартал 320 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Скакуц“ №37

Росица Иванова Алекова

17

Заповед №РД-08-58/13.10.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.657 УПИ ХІІ и ХІІІ в квартал 358 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Перущица“ №10

Таня Красимирова Цветанова

18

Заповед №РД-08-59/13.10.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане ЧИ на ПУП – ПРЗ, отнасящ се за промяна на вътрешните регулационни граници между УПИ I – 830; УПИ II - 832 и УПИ XVII - 825 в кв.256 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“ №105

Тошко Петров Сълов; Малинка Георгиева Съловска, Момчил Ангелов Монов; Цветелина Ангелова Тончева и Елка Маринова Съловска

19

 

Решение №270 от Протокол №28/30.09.2021 г. на

Общински съвет Оряхово и Заповед №РД-08-62/25.10.2021 г. на За. Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП- Парцеларен план и План – схема за трасе с електроенергия, подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб в съседния п.и. с иден.54020.414.1, за захранване на п.и. с иден. 54020.504.1946 от КК на гр. Оряхово УПИ IV в кв.165 „Южна промишлена зона“ на гр. Оряхово.

 

„Южна промишлена зона“ на гр. Оряхово

„Росагро“ ООД

с. Селановци

20

Заповед №РД-08-68/01.12.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатори №54020.501.409 по КККР на гр.Оряхово УПИ ІVв квартал 75 по ЗРП на гр.Оряхово.

Гр.Оряхово

ул.”Арх.Димитър Цолов“ №73

Община Оряхово

21

Заповед №РД-08-69/01.12.2021 г. НаКмета на Община Оряхово

Допускане ЧИ на ПУП – ПРЗ, отнасящ се за отделяне на самостоятелен УПИ на част от п.и.54020.503.797 в кв.52 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”9-ти. ноември“

Десислава Асенова Петрова

22

Заповед №РД-08-71/08.12.2021 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.916 УПИ І-916 и ХХІІІ-916 в квартал 61 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“ №1А

„ТОК ИНВЕСТ“ АД

23

Заповед №РД-08-73/10.12.2021 г. На Кмета на Община Оряхово

Допускане ЧИ на ПУП – ПРЗ, отнасящ се за делба на п.и.54020.502.1221УПИ ІІ; ІV и VІ в кв.89 по Застроително регулационен план на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Силистра“

Стефан Цветанов Атанасов

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022