Допускане, разрешаване,създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово

Създадена на Вторник, 12 Май 2020

Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2020 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

 

Решение №55 от Протокол №5/30.01.2020 г. на

Общински съвет Оряхово

ПУП-План за застрояване отнасящ се за   п.и. 54020.102.1094 по КК и КР та гр.Оряхово м. «Долни лозя» землище гр.Оряхово

Гр.Оряхово м. «Долни лозя» п.и. 54020.102.1094

„Винарска изба Оряхово“ООД с управител Георги Диков Диков

2

Решение №33 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Допълване на Заповед №РД-08-34/25.07.2018г. на Кмета на Община Оряхово с допълване в отреждането на УПИ VІІІ и Х в кв.31 на гр.Оряхово «За противосвлачищни мероприятия»

Гр.Оряхово ул. «Христо Ботев»

Община Оряхово

3

Заповед №РД-08-17/11.03.2020 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1428 УПИ ХІ-1428,1429 и ХІІ-1428 в квартал 63 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“

Сашка Бонкова Костадинова; Петър Алексеев Стоянов; Марина Алексеева Стоянова и Габриела Руменова Евтимова,

4

Решение №88 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ ІІІ За стопанска дейност в кв.307 на с.Селановци на три нови УПИ За КОО и два За стопанска дейност.

с.Селановци

Община Оряхово

5

Решение №86 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ VІІІ За жилщно строителство в кв.75 на гр.Оряхово на два нови УПИ За жилщно строителство и За КОО.

гр.Оряхово

Община Оряхово

6

Решение №90 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване в кв.307 на с.Селановци на два нови УПИ За здравна служба, трафопост и озеленяване и За КОО.

с.Селановци

Община Оряхово

7

Заповед №РД-08-25/07.05.2020 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж „Автомивка на самообслужване“ в имот с иден.№54020.415.4 Стопански двор гр.Оряхово м-т.Каиша.

гр.Оряхово

„Стопански двор“

м-т. Каиша

„АЯ-ДЕНИ“ ЕООД

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022