Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация за 2019 г.

Създадена на Понеделник, 08 Юли 2019

 

Удостоверение/ дата

Възложител

 

 

Обект

Планови данни

РС

№1/08.01.2019г.

 

Васко Маринов Иванов

„Работилница за автомобили“,с.Селановци

Пл.№501.988, УПИ IX-988, кв.260

РС №11/04.07.2017г.

№2/28.01.2019г.

Сашо Пешов Кирков и Румен Пешов Кирков

„Склад за селскостопанска техника и инвентар“ с-Селановци

П.и. 393004

М-ст „Дърварски път“, трети стопански двор, з-ще Селановци

№18/14.12.2011г.

№3/20.03.2019г.

Църковно настоятелство с.Селановци

„Параклис „Всички български светии““

Пл.№2174, парц II, кв.290

РС №4/28.03.2008г.

№4/14.05.2019г.

„Агротехчаст“ АД - ЕИК-106010269,

 

„ПРИСТРОЙКА   КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС“

идент. №54020.504.1885 по КК и КР на гр.Оряхово, УПИ I-„за производствена и складова дейност“, кв.169, Южна промишлена зона

 

РС №   1/ 02.04.2018 г.

№5/02.07.2019г.

Ивко Венков Руняшки

„Навес за строителни и отоплителни материали“

УПИ IV-1211,1212, „за складова – стопанска дейност“, кв.365, с.Селановци

РС №11/07.05.2014г.

№6/15.07.2019г..

Община Оряхово

„Изпърнение на пакет мерки за енергийна ефективност за сгради на адм.сгради в гр.Оряхово и с.Селановци“

Подобект“ Административна сграда в гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №29“

Кад.№503.775.1, УПИ II-775,2444 в кв.51 по плана на гр.Оряхово

РС №13/27.11.2015г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7/14.08.2019г.

Община Оряхово

„Енергийна ефективност на сграда за комплексно обслужване“с.Селановци

501.332, парц.I, кв.307

С.Селановци

РС №14/27.11.2015г.

№8/01.11.2019г

Народно читалище „Надежда“

„Рекострукция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на народно читалище „Надежда 1871“, гр.Оряхово

503.625

Парц.I

Кв.211

РС №2/23.02.2017г.

№9/25.11.2019г.

Васил Светлозаров Василев

„Контролен пункт за годишни технически прегледи- пристройка на ст.сграда“

501.218

Кв.111

Гр.Оряхово

РС №6/31.05.2019г.

№10/25.11.2019г.

Община Оряхово

„ Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на общ.Оряхово“

П.и.000045

М-ст Стрелбище

З-ще Оряхово

РС №26/03.10.2013г.

    

       

                                   

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022