Пазарна консултация 10/2019

Създадена на Сряда, 14 Август 2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Оряхово, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация по обособени позиции"

Покана/14.08.2019 г.

Техническа спецификация/14.08.2019 г.

Образци/14.08.2019 г.

Резултат от проведена пазарна консултация/26.08.2019 г.

Оферта 1/26.08.2019 г.

Оферта 2/26.08.2019 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024