Пазарна консултация 4/2019

Създадена на Петък, 14 Юни 2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект "Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Оряхово, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация".

Покана Изх.№25.00-143/14.06.2019 г.

Покана Изх.№25.00-144/14.06.2019 г.

Покана Изх.№25.00-145/14.06.2019 г.

Техническа спецификация/14.06.2019 г.

Образци/14.06.2019 г.

Резултат от проведени пазарни консултации/21.06.2019 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024