28.07.2014 г.

00491-2014-0004 Документация за участие в открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител на доставка на оборудване по проект: „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа до услуги на населението, свързани с информационните и комуникационни технологии на територията на община Оряхово”

Образци 

Решение за промяна по чл.27а от ЗОП.

Разяснение 1

Констативен протокол

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа до услуги на населението, свързани с информационните и комуникационни технологии на територията на община Оряхово”, открита с реш. № 6/28.07.2014г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 616937, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 28.11.2014г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

Протокол

Решение за класиране

Информация (Гаранция за участие)

Договор

Информация /гаранция за участие I-класиран/

Договор за подизпълнение

Допълнително споразумение

 

15.07.2014 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждане на открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Оряхово”, открита с РЕШЕНИЕ Решение № 1/05.03.2014г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 589942, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 17.07.2014г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024