19.04.2013г.

9014616 Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Извършване на аварийно - възстановителни работи на геотекстил и защитно изолационно фолио на Клетка №1 на РДНО, гр.Оряхово”

Разяснения №1 за участие в публична покана с предмет: “Извършване на аварийно - възстановителни работи на геотекстил и защитно изолационно фолио на Клетка №1 на РДНО, гр.Оряхово”

 

9014633 Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на метални съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Оряхово”

 Разяснения №1 за участие в публична покана за “Доставка на метални съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Оряхово”

Разяснение №2 за участие в публична покана с предмет: “Доставка на метални съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Оряхово”

29.03.2013г.

 

9013772 Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Път към дунава -Развитие на пътна инфраструктура в трансграничната област Бекет-Оряхово, предпоставка за по-високо ниво на мобилност между Румъния и България”

 Публичната покана с N9013772 е оттеглена на 09.04.2013г.

Уведомление до участниците в открита процедура

 

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински път VRC2127/II-11, Галово-Крушовене/-Остров-/VRC 1126/ от км. 0+000 до км. 2+970; и път VRC 1126/II-11, Оряхово- Галово/- Остров- пристанище Остров от км. 0+000 до км. 5+478”, открита с Решение № 4/22.02.2012г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 469873, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 03.04.2013г. от 9.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

 

28.03.2013г.

 Документация за участие в открита процедура по опростени правила, съгласно ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”

Част 1

Част 2

Част 3

Схеми - идеен проект

 

Разяснения №1 по документация  за участие в открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”

 

Техническа спецификация

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024