15.08.2013г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е


Във връзка с провеждане на открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”, открита с № 3/28.03.2013г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 532811, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 16.08.2013г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

12.08.2013г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
 

Във връзка с провеждане на открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”, открита с № 4/13.05.2013г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 540633, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 14.08.2013г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024