02.09.2013г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Във връзка с провеждане на открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и ремонт на съществуваща зала по борба УПИ пл.№501.2181, кв.386, с.Селановци”, открита с Решение № 1/25.06.2013г., ИД: 547443 и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 547446, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 04.09.2013г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024