„Извършване на консултантски и юридически услуги по подготовка и последващо отчитане и управление на проект на община Оряхово с работно заглавие „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа до услуги на населениет

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор № 05113/10.09.2013г.

Преписка АОП: рег. №9019376

Предмет на договора: „Извършване на консултантски и юридически услуги по подготовка и последващо отчитане и управление на проект на община Оряхово с работно заглавие "Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа до услуги на населението, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Оряхово” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

Изпълнител: „Юриста Груп” ЕООД, гр.София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

м. август - на 07.08.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 7100 лв.

м. ноември - на 17.11.2015 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 9400 лв. без ДДС.

м. декември - на 07.12.2015 г. е извършено окончателно плащане на ДДС в размер на 3300 лв.

Информация /изпълнен договор/

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022