15.07.2014 г.

Създадена на Вторник, 15 Юли 2014

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждане на открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Оряхово”, открита с РЕШЕНИЕ Решение № 1/05.03.2014г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 589942, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 17.07.2014г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024