Уведомление до участниците в открита процедура

Създадена на Петък, 29 Март 2013

 

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински път VRC2127/II-11, Галово-Крушовене/-Остров-/VRC 1126/ от км. 0+000 до км. 2+970; и път VRC 1126/II-11, Оряхово- Галово/- Остров- пристанище Остров от км. 0+000 до км. 5+478”, открита с Решение № 4/22.02.2012г. и публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 469873, Ви уведомяваме, че комисията ще отвори и оповести ценовите оферти на 03.04.2013г. от 9.00 часа в Заседателната зала на община Оряхово. На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или надлежно упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отварянето на ценовите оферти.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022