Информация за собствениците на домашни кучета

Създадена на Понеделник, 22 Февруари 2021

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ – ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

 

Чл.172. Собствениците на домашни любимци са длъжни:

1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;

4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

 

Чл.173. Собствениците на кучета са длъжни:

  1. 1.при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
  2. 2.да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;
  3. 3.ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
  4. 4.когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка;
  5. 5.когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.

 

Чл.174. (1) Собствениците на кучета,навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

 

(2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1.

 

(3) При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното.

 

(4) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.

 

(5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на татуировката или микрочипа.

 

Чл.175. (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

 

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета.

 

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022