Географско положение

Създадена на Неделя, 16 Май 2010

Гографско разположение на община ОряховоДунавската хълмиста равнина е най-северната геоморфоложка област на Република България. Въз основа на своите различия тя се разделя на три подобласти, като една от тях е Западната (Ломско-Оряховска) низина. Тя има предимно равнинен характер. Топографската ѝ повърхнина е слабо наведена на североизток.

Широките асиметрични долини на реките Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Вит я разделят на няколко междудолинни ридове с полегати, дълги и плоски източни склонове и къси стръмно спускащи се западни склонове. Равнинно-хълмистият релеф, умерено континенталният климат, надморската височина (150 м) и разнообразните почви (преобладаване на чернозем и льосови) характеризират географските особености на Общината.

Географското ѝ местоположение определя достъп до северната граница на Република България и това позволява включване на воден транспорт с пътници и товари чрез изградените Пристанищен и Фериботен комплекс.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024