ОБЯВА ПЪРВИ ТЪРГ НАЕМ 16451.501.333.1 - ГОРНИ ВАДИН - 17.04.2024 от 09.30ч.

Създадена на Понеделник, 01 Април 2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-80/01.04.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №71 по протокол №7/29.02.2024г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:Отдаване под наем на масивна сграда с №16451.501.333.1 (бивша автоспирка) на един етаж със ЗП-98.2м², представляваща кафе-аперитив (обособен обект с кад.№16451.501.333.1.1(АчОС№4089/06.02.2024г.), със ЗП-66,55м², кв.м. и ПП-45м², с предназначение за кафе-аперитив при цена 5.60лв. за 1м², без ДДС), хранителен магазин (обособен обект с кад.№16451.501.333.1.2(АчОС№4090/06.02.2024г.), със ЗП-21,29м² и ПП-13м², с предназначение за „хранителен магазин“ при цена 1.80лв. за 1м², без ДДС) и склад (второстепенна сграда с кад.№ 16451.501.333.2(АчОС№4090/06.02.2024г.), със ЗП-10,36м² и ПП-7м², с предназначение за склад -складово помещение при цена 2.00лв. за 1м², без ДДС),находяща се в имот кад.№ 16451.501.333, урегулиран в парц.ХIХ с площ 676 кв.м. „За автоспирка” в квартал 16 по действащ Подробен Устройствен План на с.Горни Вадин, одобрен със Заповед № 233 /14.02.1974г. на ОНС гр.Враца, като определя начална тръжна цена на месец в размер на 280.40лв.(двеста и осемдесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС и срок 10/десет/години.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444100 – наем на имущество.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 16.04.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 16.04.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 16.04.2024г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“ на дата 17.04.2024г. от 09.30ч.

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024