ОБЯВА ТЕРЕН КАФЕ ВЕНДИНГ -54020.502.827.1 - 11.00 - 16.04.2024

Създадена на Понеделник, 01 Април 2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-81/01.04.2024г. на Кмета на община Оряхово и Решение №72 по протокол №7/29.02.2024г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на част от общински терен публична собственост (АпОС№3827/19.01.2023г.), с площ 1м², за разполагане на един (1)брой вендинг машина - преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, в сграда с идентификатор 54020.502.827.1, представляваща административна, делова сграда на два етажа, с площ 741кв.м., с административен адрес ул.”Коста Лулчев”№20, при начална тръжна цена на месец 40.00лв. (четиридесет лева) и срок - 10 /десет/ години.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 15.04.2024г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 15.04.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.04.2024г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, галерия “Марин Върбанов“ на дата 16.04.2024г. от 11.00ч.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024