ОБЯВА ПРОДАЖБА НИВА СЕЛАНОВЦИ 70723.68.113 - 11.00 - 14.01.2024

Създадена на Вторник, 23 Януари 2024

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-16/22.01.2024г.на Кмета на община Оряхово и Решение №36 по Протокол №4от 21.12.2023г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1.Предмет на търга е: Недвижим поземленимот частна общинска собственост (АчОС №4063/07.12.2023г.), представляващ имот с идентификатор 70723.68.113, с площ 38620м², с предназначениена територията “Земеделска“, с начин на трайно ползване “Нива“, котегория 6-та находящ се в местността „Лесковски връх“, в землището на с.Селановци, (предишен идентификатор 70723.68.55; номерпо предходен план: 068019),съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-100/14.02.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК, до съседи, както следва: 70723.68.114, 70723.68.106, 70723.68.115, 70723.68.21, 70723.68.18 и 70723.68.105, при начална тръжна цена в размер на 87 020лв. (осемдесет и седем хиляди и двадесет лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 13.02.2024г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 13.02.2024г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 13.02.2024г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 14.02.2024г. от 11.00ч.        

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024