ОБЯВА ТЪРГ Продажба имот ОРЯХОВО, ул.Арх.Димитър Цолов №102 - 54020.501.2451 - 13.30 - 16.12.2021

Създадена на Сряда, 24 Ноември 2021

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и РД-11-446/24.11.2021г. на Кмета на община Оряхово и Решение №268 по Протокол №28 от 30.09.2021г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: Недвижим имот частна общинска собственост (АчОС №3291/16.12.2020г.), представляващ имот с идентификатор 54020.501.2451, с площ 406м², с предназначение “За друг обществен обект, комплекс“, с административен адрес гр.Оряхово, ул.“Архитект Димитър Цолов“ №102, (предишен идентификатор 54020.501.678; по предходен план: квартал: 172, парцел:XXII-2451),до съседи, както следва: 54020.501.675, 54020.501.2448, 54020.501.684 и 54020.501.2449, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна цена в размер на4100лв.(четири хиляди и сто лева) без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 15.12.2021г.от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 15.12.2021г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 15.12.2021г.

Търгът ще се проведе на І-ви етаж в сградата на Община Оряхово в общинска галерия “Марин Върбанов“, на адрес - гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“ №15, на дата 16.12.2021г. от 13,30ч.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022