ОБЯВА ТЪРГ пасища землища с.Остров и с.Галово, 09.30 - 04.12.2018

Създадена на Петък, 16 Ноември 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-502/16.11.2018г.на Кмета на община Оряхово и в изпълнение наРешение №408 по Протокол №50 от 22.02.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е:Отдаване под наем на земеделска земя/публична общинска собственост/, имоти с обща площ 1179,252дка,с /НТП/ - ”Пасище, мера”, в землищата на с.Остров и с.Галово, за срок 1/една/ стопанска година, както следва:

- имот № 000609, с площ 191,113дка, категория VІ-та, местност “Горни лозя“, с.Остров,

- имот № 000615, с площ 191,213дка, категория VІ-та, местност “Край село“, с.Остров,

- имот № 000650, с площ 57,745дка, категория VІІ-та, местност “Совата“, с.Остров,

- имот № 000640, с площ 293,520дка, категория VІ-та, местност “Дисагите“, с.Остров,

- имот № 000232, с площ 372,587дка, категория VІ-та, местност “Блатото“, с.Галово,

- имот № 000236, с площ 73,074дка, категория VІ-та, местност “Под окопа“, с.Галово.

2.Началната тръжна цена е в размер на 11792,52лв. /единадесет хиляди седемстотин деветдесет и два лева и петдесет и две стотинки/(10лв./десет лева/ на декар).

           

В търга участват само лица отговарящи на условията на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.

 

           Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на двумесечния наем в касата на общината в срок до 17.00ч. на 03.12.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 04.12.2018г. от 09.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

Банкова сметка на община Оряхово за ДЕПОЗИТ за участие в търг:  

 

IBАN: BG74IABG74943301340200

BIC: IABGBGSF

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

КЛОН  ВРАЦА ОФИС ОРЯХОВО. 

 

 

Банкова сметка на община Оряхово за закупуване на тръжна документация и плащане на наем:

 

IBАN: BG73IABG74948401358300

BIC: IABGBGSF

код за вид плащане:    44 70 00 тръжна документация

                                           44 42 00 наем на земя

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020