ОБЯВА ВТОРИ аренда СЕЛАНОВЦИ ПОЛЕТО - решение 475 - 09.30 - 09.08.2018

Създадена на Вторник, 24 Юли 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-353/24.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №475 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ВТОРИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 188,226дка, в землището на с.Селановци - “Полето“, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ - ПОЛЕТО

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/дка

АОС №

069076

парцелите

Нива

V

6

1994

088005

ст.село

Нива

III

11.82

1654

089001

ст.село

Нива

III

20.78

1550

124064

могилите

Нива

III

10

2011

131002

дърварски път

Нива

III

3.507

1666

148014

гръстарски път

Нива

III

4

2248

176052

косаня

Нива

IV

2.313

451

176063

косаня

Нива

III

21.432

703

180001

рашков дол

Нива

IV

19.01

1657

182007

косаня

Нива

VI

22.5

1658

183001

косаня

Нива

VI

43.863

1659

183003

косаня

Нива

VI

12.501

1292

183019

косаня

Нива

III

6

1661

216036

кнежанско шосе

Нива

III

4.5

2086

 

общо:188.226

дка

Началната тръжна цена e 60лв./шестдесет лева/лева на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 11293,56лв. / единадесет хиляди двеста деветдесет и три лева и петдесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1129,36лв./хиляда сто двадесет и девет лева и тридесет и шест стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 08.08.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 08.08.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 09.08.2018г.от 09,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Участници закупили книжа за непроведения на 23.07.2018г. търг, участват със същата документация в търга насрочен за 09.08.2018г. от 09,30ч., без да закупуват нова документация!

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020