ОБЯВА аренда Селановци решение 474 - 14.00 - 27.07.2018

Създадена на Петък, 06 Юли 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-327/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №474 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 85.75дка, в землището на с.Селановци,за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за имоти:

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛАНОВЦИ

Имот №

Местност

НТП

кат.

площ/дка

АОС №

078023

парцелите

Нива

III

5.01

1155

078030

парцелите

Нива

III

0.14

1158

080034

греда

Нива

III

0.892

1665

119012

шанденец

Нива

III

5

1159

119013

шанденец

Нива

III

6.5

1160

131002

дърварски път

Нива

III

3.507

1666

189034

кнежанско шосе

Нива

III

5.999

1667

189035

кнежанско шосе

Нива

III

6

1668

203012

раецкото

Нива

III

22.051

1164

214027

дунов брест

Нива

III

6.001

1165

251043

кнежанско шосе

Нива

III

5

1167

252042

островски път

Нива

III

7

1669

268004

обща гора

Нива

III

7.65

1670

268022

обща гора

Нива

III

5

1085

 

общо:

85.75

дка

Началната тръжна цена e 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 5145лв. /пет хиляди сто четиридесет и пет лева/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 514,50лв. /петстотин и четиринадесет лева и петдесет стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 26.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 26.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 27.07.2018г. от 14,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020