ОБЯВА ТЕРЕН КАФЕМАШИНА КОСТА ЛУЛЧЕВ № 7 - 09.30 - 12.06.2018

Създадена на Сряда, 23 Май 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-215/23.05.2018г. на Кмета на община Оряхово и Решение №420 по протокол №51/28.02.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на част от общински терен публична собственост /Удостоверение изх.№АБ-04/21.02.2018г./, с площ 1м², за разполагане на преместваем обект /кафе-машина/ по чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за монтаж, в имот с идентификатор 54020.502.1463, представляващ тротоар на ул.“Коста Лулчев“ №7, в гр.Оряхово, непосредствено пред източната фасада на сграда с идентификатор 54020.503.686.2, съгласно кадастралната карта на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 40.00лв. /четиридесет лева/ без ДДС и срок 10/десет/години.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 11.06.2018г. от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 11.06.2018г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 11.06.2018г.

5.Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 12.06.2018г. от 09.30ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020