ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА ТЕРЕН-ПАВИЛИОН-СЕЛАНОВЦИ - 09.30 - 07.06.2018

Създадена на Понеделник, 21 Май 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-198/21.05.2018г. на Кмета на община Оряхово и Решение №443 по Протокол №54от26.04.2018г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга за продажба е: недвижим имот -УПИ парцел ХХІІІ /АчОС №2765/03.04.2018г./, в кв.352, зона втора, с отреждане ”За комплексно обществено обслужване”, с площ 418м², вкад.район 70723, по Застроително регулационния план на с.Селановци, одобрен със Заповед №2212/1984г. на ОНС-Враца, изменен със Заповед №РД-08-12/22.03.2018г. на Кмета на Община Оряхово, ведно с разположения в него преместваем обект - павилион, представляващ конструкция от метал и дърво, с площ 40м²,при начална тръжна цена в размер на 5320лв. /пет хиляди триста и двадесет лева/ без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:445500 - продажба на ДМА.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 06.06.2018г.  от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. със ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 06.06.2018г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Търгът ще се проведе на 07.06.2018г.от 09.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309.

 

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020