ОБЯВА ТЪРГ ПРОДАЖБА Цар Асен”№2-09.30-08.02.2018

Създадена на Вторник, 23 Януари 2018 Публикуване

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и ЗаповедРД-11-22/23.01.2018г. на Кмета на община Оряхово и Решение №333 по Протокол №39от28.09.2017г.на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Предмет на търга е: общински недвижим имот представляващ празно дворно място с идентификатор 54020.503.225 /по предходен план №241, в кв.29/,с площ 140м², с административен адрес- гр.Оряхово, ул.”Цар Асен”№2 /АчОС №2574/03.08.2017г. вписан в Служба по вписвания при Районен съд гр.Оряхово, с дв.вх.рег.№1761/09.08.2017г., Акт №199, том.5/, при съседи: 54020.503.226, 54020.503.224, 54020.503.227 и 54020.503.1801, с начин на трайно ползване “Ниско застрояване (до 10м)“,при  начална тръжна цена в размер на 1960лв. /хиляда деветстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

Покупната цена може да бъде платена с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:44 56 00- продажба на земя.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжна документация най-къснодо 17.00ч. на 07.02.2018г. от стая №103, срещу сумата от 48.00лв. с ДДС,платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане: 447000 - тръжна документация.

Желаещите да участват в търга, могат да внесатдепозит в размер на 10% от началната тръжна цена, най-къснодо 17.00ч. на 07.02.2018г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Търгът ще се проведе на 08.02.2018г.от 09.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309.

         

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019