ОБЯВА ТЪРГ пасища ЛЕСКОВЕЦ 14.00 - 22.12.2017

Създадена на Сряда, 06 Декември 2017

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-553/06.12.2017г.на Кмета на община Оряхово и в изпълнение наРешение №225 по Протокол №27 от 23.02.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

1.Предмет на търга е: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ, имот №014004, имот №001005, имот №001008, с обща площ 84,495дка, категория V-та, с /НТП/ - ”Пасище, мера”, в землището на с.Лесковец, /публична общинска собственост/, за срок 1/една/ стопанска /2017-2018/година, при начална тръжна цена в размер на 844.95лв. /осемстотин четиридесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки/ (10лв./десет лева/ на декар).

           

В търга участват само лица отговарящи на условията на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.

 

           Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на двумесечния наем в касата на общината в срок до 17.00ч. на 21.12.2017г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309 на дата 22.12.2017г. от 14.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

 

Банкова сметка на община Оряхово за ДЕПОЗИТ за участие в търг:  

 

IBАN: BG74IABG74943301340200

BIC: IABGBGSF

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

КЛОН  ВРАЦА ОФИС ОРЯХОВО. 

 

 

Банкова сметка на община Оряхово за закупуване на тръжна документация и плащане на наем:

 

IBАN: BG73IABG74948401358300

BIC: IABGBGSF

код за вид плащане:    44 70 00 тръжна документация

                                       44 42 00 наем на земя

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020