ОБЯВА ОРХИДЕЯ - 09.30 - 29.11.2017

Създадена на Понеделник, 13 Ноември 2017

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-501/13.11.2017г. на Кмета на община Оряхово и Решение №188 по протокол №23/24.11.2016г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

 

Предмет на търга е: Отдаване под наем на помещение /самостоятелен обект/ с идентификатор №54020.503.775.1.1, с площ 36.43м², с предназначение за търговска дейност, на І-ви етаж в триетажна сграда с идентификатор №54020.503.775.1, разположена в УПИ с идентификатор №54020.503.775, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Оряхово, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес ул.”Андрей Чапразов”№29, ет.1 /Решение №188 по протокол №23/24.11.2016г. на ОбС-Оряхово/, АпОС№2580/31.08.2017г., при начална тръжна цена на месец 142.00лв./сто четиридесет и два лева/ и срок 10 /десет/ години.”

Наемната цена може да бъде платена на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG73IABG74948401358300, BIC:IABGBGSF, вид плащане:444100 - наем на имущество.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG73IABG74948401358300, BIC:IABGBGSF, вид плащане:447000, както и да внесат депозит в размер на двумесечния наем платим до 17.00ч. на 28.11.2017г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 28.11.2017г.

Търгът ще се проведе на 29.11.2017г. от 09.30ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020