04.02.2016г.

Създадена на Четвъртък, 04 Февруари 2016

Предмет на търга е:

Имот - частна общинска собственост, представляващ дворно място с кад.№501.404, урегулиран в парцел ХІІ, ”За КОО”, квартал 75, с площ от 101кв.м. по действащия ПУП на гр.Оряхово, АчОС №2297/26.06.2015г., вписан в АВ под дв.вх.рег.№ 2243/30.06.2015г., акт №113, том 6, партида №43069, при начална тръжна цена в размер на 1768/хиляда седемстотин шестдесет и осем/лева.

Предмет на търга е:

Недвижим имот - частна общинска собственост, с №393005, с площ от 6,604дка в месността ”Дърварски път”, кат. ІІІ-та в землището на с.Селановци, с НТП ”Друга селскостопанска територия” и АчОС №2276 от 08.06.2015г., вписан в Агенция по вписванията при РС-Оряхово, Акт №145, том 5, дв.вх.рег.№1955 от 09.06.2015г., при начална тръжна цена в размер на 10500/десет хиляди и петстотин/ лева.

Предмет на търга е:

Имот - частна общинска собственост, представляващ празно дворно място с кад.№501.184 и площ от 875кв.м. в кв.172, парцел Х - „За КОО” по ЗРП на гр.Оряхово, одобрен със Заповед № 229/15.09.1999г. на Кмета на община Оряхово, изменен със Заповед №З-127/05.03.2015г. на Кмета на Община Оряхово и АчОС №2196 от 01.04.2015г., вписан в Агенция по вписванията при РС Оряхово, акт №98, том 3, дв. вх. рег.№ 1047 от 02.04.2015г., при начална тръжна цена в размер на 9188/девет хиляди сто осемдесет и осем/лева.

Предмет на търга е:

Имот - частна общинска собственост  представляващ празно дворно място с адрес: гр.Оряхово, ул.”Родопи”№13, с пл.№502.1436, урегулиран в парцел VІІ- 2288, в кв.126А, с площ от 543кв.м. по ЗРП на гр.Оряхово, одобрен със Заповед № 26/10.03.1992г. на Кмета на община Оряхово и АчОС №1251/15.06.2010г., вписан №105, том ІV, дв. вх. рег.№ 1206, парт.№13789/18.06.2010г. при начална тръжна цена в размер на 4890/четири хиляди осемстотин и деветдесет/ лева.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021